Fastighetsägares avdragsrätt för moms vid inköp av el- och vattensystem

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 2 februari 2021 prövat frågan om en fastighetsägare har rätt till avdrag för ingående moms som hänför sig till inköp och installation av el- och vattensystem samt utrustning för att mäta faktisk förbrukning av el och vatten i bostadslägenheter.

HFD har tidigare funnit att en fastighetsägares tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning vilken kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet, är skattepliktiga till moms, se HFD 2019 ref. 54.

Den som bedriver en momspliktig verksamhetverksamhet får göra avdrag för ingående moms på förvärv som görs till verksamheten. Detta gäller dock inte för förvärv som görs till en s.k. stadigvarande bostad.

Målet gäller fastighetsägare (ett aktiebolag och två bostadsrättsföreningar) som ska installera el- och vattensystem i bostadsbyggnader samt även mätutrustning för individuell mätning av el och vatten i bostadsbyggnaderna. Fastighetsägarna ville veta om de skulle ha rätt till avdrag för den ingående momsen som hör till dessa förvärv.

Skatterättsnämnden ansåg att avdragsrätt fanns men Skatterättsnämndens beslut överklagades till HFD.

HFD slår i sin dom fast att el- och vattensystem är nödvändiga för att en byggnad ska kunna användas för bostadsändamål och ska betraktas som en del av bostadsbyggnaden, varför avdrag för ingående moms som avser förvärv av el- eller vattensystem omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad

HFD anser emellertid att mätutrustning som behövs för att en fastighetsägare ska kunna mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten motiveras av skattepliktiga leveranserna av el och vatten och inte byggnadens funktionssätt. HFD anser därför att ingående moms på förvärv av mätutrustning är avdragsgill.

Alexander Tale, praktikant

 

Kommentar

När Skatterättsnämnden den 8 juni 2020 prövade frågan om det finns avdragsrätt för den moms som belöpte på inköp och installation av el- och vattensystemen kom nämnden fram till att så var fallet.

Det förhållandet att anläggningarna för el och vatten är installerade i byggnader som utgör stadigvarande bostäder innebar enligt nämndens mening inte att anläggningarna omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Detta eftersom den faktiska användningen av dessa anläggningar till övervägande del avser fristående omsättning som omfattas av momsplikt.

I sin dom hänvisar HFD till tidigare avgörande där just avdragsförbudet för stadigvarande bostad var föremål för prövning, se RÅ 2003 ref 100 I och II. Slutsatsen från dessa domar är att del av byggnad i ett bostadshus inte är en stadigvarande bostad om den är klart avskild och anpassad för den verksamhet som ska bedrivas i den avskilda delen

I det fall som nu prövats är fråga om moms på kostnader hänförliga till el- och vattensystem i byggnader som uteslutande består av bostäder. HFD menar att sådana installationer är en del av bostadsbyggnaden och att avdragsförbudet för stadigvarande bostad därför gäller. Det innebär att Skatterättsnämndens besked inte längre gäller

Själva mätutrustningen ansågs inte ha med byggnadens funktionssätt att göra och moms som belöper på inköp av sådan utrustning är därför avdragsgill

Har du frågor om det vi skrivit så är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Fredrik Rosén, skattejurist och momsspecialist på Mazars i Malmö.

 

HFD dom 2021-02-02, Mål nr 3808-20 https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2021/domar-och-beslut/3808-20.pdf

Kontakta oss