Öresundspendlarnas beskattning under coronapandemin

Till följd av Corona-pandemin har många arbetspendlare i Öresundsregionen tvingats börjat arbeta hemifrån i större utsträckning än tidigare. Detta har fått stora konsekvenser för Öresundspendlarnas beskattning.

Öresundsavtalet finns för att underlätta hanteringen av skattebetalningar för de många pendlare som arbetar i Danmark men bor i Sverige, och vice versa.

En person bosatt i Sverige är som utgångspunkt skattskyldig för all sin inkomst i Sverige oavsett om inkomsterna härrör från Sverige eller något annat land. Dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna säger att en person som är bosatt i Sverige och arbetar i Danmark är skattskyldig i Danmark för den lön som utgår för arbete som utförts i Danmark. Samma person ska enligt avtalet beskattas i Sverige för de dagar då arbete utförs här i landet eller under tjänsteresa i tredje land. Detta ger upphov till en komplicerad fördelning av beskattningsrätten.

För att underlätta beskattningen mellan Sverige och Danmark, som har många gränsgångare, tecknade länderna år 2003 ett avtal om vissa skattefrågor, det så kallade Öresundsavtalet. Avtalet innebär att anställda som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark beskattas för hela sin lön i det land personen är anställd och normalt arbetar även om denne utför visst arbete i sin bostad eller har tjänsteresor där eller ett tredje land. För att avtalet ska kunna tillämpas krävs att arbetet som den anställde utför i sitt normala arbetsland utgör minst 50 procent av den totala arbetstiden under varje tremånadersperiod. Denna regel kallas tremånadersregeln. Tremånadersregeln utgår från rullande tremånadersperioder. Om till exempel en i Malmö bosatt anställd arbetat mer än 50 procent av sin arbetstid i Danmark perioderna januari – mars och februari – april men inte mars – maj och april – juni, ingår månaderna januari – april i tremånadersperioder där mer än hälften av arbetet utförs i Danmark. Lön för arbete dessa månader beskattas därför i sin helhet i Danmark även om arbetet från mitten av mars i sin helhet utförts från hemmet i Malmö. Till arbetsdagar i arbetslandet räknas semester- och sjukdagar. Även arbete som omfattar del av en dag i arbetslandet räknas som en hel arbetsdag där.

Till följd av Corona-pandemin är det många Öresundspendlare som har fått fler arbetsdagar i hemmet och därmed inte kan uppfylla kraven på arbetsfördelning i tremånadersregeln. Det har i spåren av pandemin inte införts några lättnader eller ändringar i Öresundsavtalet. En konsekvens av detta blir att beskattningsrätten övergår till bosättningslandet för perioder som undantaget enligt tremånadersregeln inte längre kan appliceras på. Personen som var bosatt i Sverige och arbetade tre dagar i veckan på sin arbetsplats i Danmark och hemifrån två dagar i veckan arbetar nu hemifrån alla dagar. Den personen ska till följd av detta beskattas i Sverige för den delen av lönen som avser arbetsdagar i Sverige, samt eventuell arbetstid i tredje land. Även om tremånadersregeln inte är uppfylld kommer fortfarande eventuella arbetsdagar i Danmark endast att beskattas i Danmark.

Vid beskattningen i Sverige bortses från den del av lönen som beskattas i Danmark. Detta kan leda till att den totala beskattningen i Sverige sker med en lägre procentsats än om hela lönen beskattats i Sverige givet att den del som beskattas i Sverige till viss del omfattas eller hade omfattats av statlig skatt.

En annan konsekvens kan uppstå om preliminärskatt fortsatt endast betalas in i det ena landet efter att tremånadersregeln inte längre uppfylls. Exempelvis om arbetsgivaren till personen som börjat jobba helt och hållet hemifrån sin bostad i Sverige, istället för på arbetsplatsen i Danmark, fortsätter att innehålla preliminärskatt i Danmark.

Mellan de nordiska länderna finns ett avtal som bland annat innebär att innehållen preliminärskatt (avdragen skatt) kan föras över mellan länderna när skatt betalats in i fel land. Avtalet kallas trekk-avtalet. Med hjälp av detta kan en skattskyldig person som exempelvis är bosatt i Sverige och som tidigare arbetat i Danmark, men inte längre kan ta sig till sin arbetsplats, begära att felaktigt inbetald preliminärskatt i Danmark ska föras över till Sverige för att tillgodoräknas vid den svenska beskattningen av de dagar som arbetats hemifrån.

Ytterligare en konsekvens av hemarbetet kan uppstå, i detta fall för den danska arbetsgivaren. Sverige har nämligen, från den första januari 2021, infört nya regler som innebär att utländska företag som har personal i Sverige måste innehålla och redovisa preliminärskatt för sina anställda i landet. I praktiken innebär detta att danska företag som har svenska arbetstagare som inte kan utnyttja Öresundsavtalet måste börja innehålla och redovisa preliminärskatt för dessa anställda i Sverige. Den danska arbetsgivaren måste därför registrera sig hos Skatteverket i Sverige för att redovisa och betala in avdragen skatt.

 

Per Kristerson och Anton Almquist, skattejurister Mazars

Kontakta oss