Moms vid försäljning till privatpersoner i Norge

Tidigare har utländska säljares omsättning av varor till norska privatpersoner varit undantagen från moms i Norge om varuvärdet understigit 350 NOK (varor av mindre värde). Sedan den 1 april 2020 har dock undantaget avskaffats, vilket innebär att moms ska betalas i Norge oavsett varuvärde. Särskilda regler infördes dessutom redan den 1 januari 2020 för leveranser av livsmedel och punktskattepliktiga varor, vilka inte kommer att beröras närmare här.

Försäljare och förmedlande marknadsplatser som saknar etablering i Norge, men som tillhandahåller elektroniska tjänster till norska konsumenter, har sedan tidigare kunnat använda det s k VOES-systemet (”VAT On Electronic Services”) istället för att rapportera försäljningen i en traditionell momsdeklaration. Detta är en förenkling som syftar till att förenkla skatteuppbörden när den skattskyldige är en utländsk person. 

Fr o m den 1 april 2020 omfattar systemet, numera benämnt VOEC (“VAT On E-Commerce"), även omsättning av varor till norska slutkonsumenter där värdet på varan understiger 3 000 NOK. En säljare eller plattform som omsätter varor på detta sätt ska ansöka om registrering i VOEC senast när den årliga omsättningen överstiger 50 000 NOK. Förändringen innebär således att säljaren är skattskyldig för sin omsättning och att norsk moms både kan redovisas och betalas in via VOEC. Om varuvärdet är minst 3 000 NOK, eller om varan av annan anledning inte omfattas av VOEC, gäller även fortsättningsvis att moms ska tas ut vid gränsen. 

När VOEC blir tillämpligt ska den utländske säljaren ska ta ut norsk moms av kunden och ange sitt VOEC-nummer på försändelsen så att speditören kan visa upp detta för tullmyndigheten vid införseln till Norge. Om numret inte framgår finns risk för förseningar och eventuellt dubbelbeskattning. Vidare måste försändelser som ska hanteras i VOEC vara separerade från varor som inte hanteras i systemet.

skatt kommentar

Svenska företag som säljer varor av mindre värde (dvs under 3 000 NOK per vara vid tidpunkten för försäljningen) till norska konsumenter bör analysera om detta innebär att man numera är skattskyldig i Norge för omsättningen. I så fall är det viktigt att snarast möjligt försöka ställa om till de nya reglerna och rutiner så att varor som omfattas av VOEC-systemet märks upp på ett korrekt sätt efter att registreringsnummer erhållits. Kanske kan VOEC tillämpas istället för en vanlig momsregistrering och minska de administrativa kostnaderna, förutsatt att företaget inte har någon norsk moms att dra av i den norska momsdeklarationen? 

Norges VOEC-system har tydliga likheter med EU:s MOSS-system (”Mini One-Stop-Shop”) för elektroniska tjänster. 
Fr o m den 1 januari 2021 kommer även varuomsättningar till konsumenter i annat EU-land att kunna redovisas i det europeiska One-Stop-Shop-systemet, vilket gör att dagens omsättningströsklar och behovet av momsregistrering i de medlemsländer där tröskelvärdet överskridits försvinner. De förändringar som är på gång i regelverket ställer många nya krav på företag som bedriver internationell varuhandel. 

Vi kommer självfallet att ha anledning att återkomma till detta i framtida utskick och seminarier.

Johan Östholm, skattejurist och momsexpert på Mazars i Helsingborg.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Maj/Juni 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen