Kammarrätten slår fast att anstånd kan medges för moms som ska betalas tillbaka

I en dom den 27 maj 2021 ger Kammarrätten i Stockholm Mazars rätt i att reglerna om anstånd med betalning av skatt även gäller moms som Skatteverket kräver tillbaka av en skattskyldig.

Fallet handlar i grunden om ett aktiebolag som nekats avdrag för ingående moms av Skatteverket. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och ansökte i samband härmed om anstånd med betalning av den moms som Skatteverket kräver tillbaka.

Anstånd med betalning av skatt kan medges på flera grunder. En grund är om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att betalas, s.k. ändringsanständ.

Skatteverket meddelade bolaget att anstånd inte kunde medges, eftersom det inte fanns någon skatt att betala, men krävde samtidigt att bolaget skulle betala tillbaka den moms som Skatteverket menar inte är avdragsgill.

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten som instämde i Skatteverkets bedömning att det inte fanns skatt att betala.

Bolaget överklagade till Kammarrätten i Stockholm som i dom den 27 maj 2021, mål nr 2038 – 21 m.fl., fann att överskjutande ingående moms som ska återbetalas till Skatteverket, med anledning av ett tvistigt beslut, ska likställas med skatt att betala, vilket innebär att anstånd kan beviljas om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

skatt-kommentar png

Det kan tyckas självklart att moms som Skatteverket kräver tillbaka av ett företag är skatt som kan omfattas av anstånd.

Grunden för Skatteverkets inställning är att Skatteverket i ett ställningstagande 2020-08-31 ansett att ändringsanstånd bara kan beviljas om det finns skatt eller avgift att betala för den aktuella redovisningsperioden. Om saken gäller överskjutande ingående moms eller negativ utgående moms som ska återbetalas av den skattskyldiga till följd av ett tvistigt beslut, så finns det inte någon skatt att betala för den aktuella redovisningsperioden.

Bolaget framhöll i kammarrätten att Skatteverkets tolkning strider mot bestämmelsernas syfte och att ett anstånd omfattar ”skatt” oavsett om den är överskjutande eller inte.
Kammarrätten anförde i sina domskäl bl.a. att införandet av skatteförfarandelagen inte innebär att möjligheterna till anstånd är begränsad i förhållande till äldre lagstiftning. Tanken med de nya reglerna var istället att reglerna skull bli mer generösa. Med hänsyn till anståndslagstiftningens ordalydelse och syfte ansåg kammarrätten – i likhet med bolaget - att överskjutande ingående moms som ska återbetalas till Skatteverket, med anledning av ett tvistigt beslut, ska likställas med skatt att betala.

Det återstår att se om Skatteverket kommer att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsrätten eller om Skatteverket beslutar att ändra sin ståndpunkt och upphäva sitt ställningstagande.

Inom Mazars finns en processgrupp som bl.a. hjälper företag och enskilda att ta till vara sin rätt i processer mot Skatteverket. Du är välkommen att kontakta oss om Du har behov av hjälp.

Fredrik Rosén, skattejurist Mazars

Vill du veta mer?