Hemarbetets innebörd för ett fast driftställe

Den 13 maj 2022 publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande avseende hemarbetets betydelse för att ett fast driftställe ska kunna uppstå. Vi har fått mer klarhet i när ett fast driftställe kan uppkomma och ställningstagandet, som ersätter Skatteverkets tidigare ställningstagande från 2015, är välkomnat i en tid då allt fler både jobbar hemifrån och från länder där företagets verksamhet vanligtvis inte utgår ifrån. Sammanfattningsvis fokuserar Skatteverket i sitt ställningstagande på om hemarbetet är föranlett av ett krav eller affärsmässigt intresse från arbetsgivarens sida. Det nya ställningstagandet innebär att ett fast driftställe uppkommer i färre situationer jämfört med ställningstagandet från 2015.

Enligt inkomstskattelagen är utländska juridiska personer begränsat skattskyldiga i Sverige, vilket bland annat innebär att inkomst från ett fast driftställe i Sverige ska beskattas här i landet. Det är därför viktigt att hålla koll på när ett fast driftställe uppstår. Definitionen av fast driftställe är: ”en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs”. En tolkning av definitionens innebörd och det nya ställningstagandet refererar ofta artikel 5 i OECD:s modellavtal. I detta avtal definierar man orden ”plats, stadigvarande och affärsverksamhet”. Under Coronapandemin gjorde Skatteverket ett tillfälligt ställningstagande om just fast driftställe och hemarbete. Även i det ställningstagandet definierades dessa ord, något du kan läsa mer om i vårt blogginlägg från 2021-04-15

Det nya ställningstagandet från mitten av maj utgår dessutom från: 

  1. om det finns ett uttryckligt eller underförstått krav på hemarbete från företagets sida; 
  2. om företaget har ett intresse i att arbetet sker från hemmakontoret (d.v.s. om det utgör någon affärsmässig fördel för företaget); samt 
  3. huruvida den hemmaarbetande har möjlighet att själv bestämma hur verksamheten ska bedrivas. Denna punkt beaktar bland annat vilken roll den anställde har i företaget och exempelvis om den anställde har befogenhet att signera avtal för företagets räkning. 

Den omständighet att ett utländskt företag har en anställd som arbetar från sitt hem i Sverige innebär inte nödvändigtvis att ett fast driftställe uppkommer bara för att det finns en plats i den anställdes hem som är till förfogande för företaget och dess arbete, något som tidigare varit oklart. Detta gör att ställningstagandet tydliggör hemarbetets betydelse för ett fast driftställe och Skatteverket hävdar att ett fast driftställe kommer att uppstå i färre situationer än tidigare på grund av hemarbete. 

skatt kommentar

Skatteverkets ställningstagande är mycket välkommet och deras ändrade syn bör medföra att fasta driftställen uppkommer i färre fall jämfört med tidigare. Det är dock fortfarande av stor vikt att analysera varje enskild situation för att bedöma om ett hemmakontor kan medföra ett fast driftställe för företaget. Detta är extra viktigt om den anställde kan ses som en beroende representant för företaget. 

Har du frågor om fast driftställe och synen på hemmakontor, är du välkommen att höra av dig till oss på Mazars. 

Du kan läsa ställningstagandet i sin helhet här

Anders Fridlund
Partner, Skattejurist, Helsingborg 

Nina Berglund 
Skattekonsult, Stockholm

Vill du veta mer?