Förlängning av tidigare beslutade stödåtgärder

Med anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19, och de restriktioner detta medför, lämnade regeringen den 9 november ett förslag om att förlänga många av de tidigare beslutade stödåtgärderna för svenska företag. I slutet av november lämnades ytterligare preciseringar kring de förlängda reglerna. De nya förslagen förväntas träda i kraft den 15 februari 2021 men gälla retroaktivt redan från den 1 december 2020.

Korttidsarbete 

De förstärkta reglerna om korttidsarbete föreslås förlängas genom två olika åtgärder. Dels så skjuts karenstiden upp, dels så förlängs de förhöjda nivåerna.   

Karens 

Enligt nu gällande regler kan stöd beviljas under sex månader med möjlighet till en förlängning med tre månader, därefter inträder en karenstid på 24 månader innan ny permittering kan medges. Förslaget innebär att tidsgränsen för när karenstiden inträder tillfälligt tas bort fram till den 30 juni 2021, vilket innebär att korttidspermittering som beviljats under 2020 kan förlängas med upp till sju månader eller som längt till den 30 juni 2021. Förändringen behöver lagrådsgranskas och ikraftträdandet beräknas därför till den 15 februari 2021. Reglerna föreslås dock att tillämpas redan från den 1 december 2020.  

Förstärkt stöd 

Som en ytterligare åtgärd föreslår regeringen att den förstärkta subventionsgraden på 75 procent behålls till och med mars 2021 och därefter sänks till 50 procent. 

Stöd under uppsägningstid och till familjemedlemmar förlängs även det till och med den 30 juni 2021. Även en permanent utvidgning för verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel föreslås. 

Arbetsgivare kommer även att ha möjlighet att ta tillvara möjligheten till kompetensutveckling under den arbetsbefriade delen. Den 1 januari 2021 träder ändringar i lagen om stöd vid korttidsarbete i kraft som gör det möjligt för arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser att också få stöd för dem. 

Revisorsintyg 

Regering föreslår nu att nya krav ska ställas på arbetsgivare som ansöker om stöd – den arbetsgivare som ansöker om stöd och som har en lönesumma som överstiger 400 000 kr ska lämna ett yttrande från en revisor. Det ska finnas en möjlighet att få stöd med upp till 10 000 kr för att täcka kostnader för intyget.  

Vinstutdelning 

Idag finns inga tydliga regler som säger när en arbetsgivare kan lämna utdelning utan att diskvalificera sig för möjligheten att erhålla stöd. Reglerna för vinstutdelning föreslås att förtydligas; arbetsgivare får inte besluta om eller verkställa vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden för att inte rätten till stöd ska gå förlorad.

Mot bakgrund av de föreslagna reglerna har Tillväxtverket den 30 november lämnat sin syn på värdeöverföringar som görs från bolag som tar emot stöd. Tillväxtverket skriver att precis som ifråga om vinstutdelning gäller detsamma för gottgörelse, förvärv av aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägare. Det innebär att ett företag som till exempel erhåller stöd för april 2020 – september 2020 kan lämna en utdelning tidigast i april 2021. Reglerna om värdeöverföring gäller även för det eller de moderföretag som ingår i koncernen. Koncernbidrag anses däremot kunna lämnas utan att det påverkar rätten till stöd.  

Tillväxtverket uttalar sig nu om hur man kommer att bedöma värdeöverföringar fram till den 15 februari 2021 då regeringens nya förslag förväntas träda i kraft. Fram till dess kommer Tillväxtverket kontrollera värdeöverföringar under ett företags stödperiod, två månader före stödperioden och sex månader efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte. Samma tidsperiod gäller för koncernbidrag.  

Tillväxtverket säger vidare att koncernbidrag som inte är att betrakta som en värdeöverföring inte utgör ett hinder för att få stöd för korttidsarbete beviljat.  

Enligt Tillväxtverket finns det inget hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap 1 § först stycket punkten 4 ABL. Berörda företag kan därför lämna exempelvis koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd.  

Omställningsstöd 

Regeringen har i två olika omgångar beslutat om omställningsstöd; för perioden mars-april 2020 och därefter för perioderna maj respektive juni-juli 2020. Regeringen avser nu att förlänga omställningsstödet ytterligare så att stöd också ska kunna beviljas för perioderna augusti-oktober 2020 och november-december 2020. För att ett företag ska kunna ansökan om stöd måste omsättningen under augusti-oktober ha minskat med minst 40 procent jämfört med samma period för 2019. För november-december måste en minskning ske med minst 30 procent. Stödet kan ges med upp till 70 procent av de fasta kostnaderna, dock med max 30 miljoner kronor per företag för augusti-oktober 2020. För perioden november-december har något tak ännu inte fastställts utan det avses göras så generöst som EU:s tillfälliga regelverk tillåter. Innan stödet kan träda ikraft måste det godkännas av EU-kommissionen.  

Omsättningsstöd – enskilda näringsidkare 

Tidigare i höstas beslutade regeringen om ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare där företagare som har fått stora omsättningstapp kan ansöka om att få ersättning med 75 procent av omsättningstappet med en övre gräns på max 120 000 kronor. Detta stöd innefattande minskning av omsättning under mars-juli 2020. Med anledning av pandemins fortsatta spridning förlänger nu regeringen stödet med ytterligare två perioder; augusti-oktober och november-december 2020.  

För att ha rätt till stöd för augusti-oktober krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med minst 40 procent jämfört med samma period för 2019. För perioden november-december 2020 krävs en minskning av omsättningen med 30 procent. För att kunna erhålla stöd för augusti-december måste även den enskilde näringsidkaren haft en omsättning på minst 180 000 kr under 2019, vilket är en justering mot tidigare perioder där det krävs en omsättning på 200 000 kr. 

Om kraven för omställningsstödet är uppfyllt kan den enskilde näringsidkaren få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller med max 72 000 kr per företag. Någon specificering för perioden november-december har ännu inte lämnats. 

Det redan beslutade omsättningsstödet är uppdelat i tre perioder (mars-april, maj och juni-juli) och går att söka hos Länsstyrelsen mellan den 10 november 2020 och den 31 januari 2021.  

En ny ansökningsomgång kommer att öppna för de nya perioderna (augusti-oktober och november-december) vid ett senare tillfälle.   

Omsättningsstöd – handels- och kommanditbolag 

De tidigare reglerna om omsättningsstöd omfattar endast enskilda näringsidkare. I likhet med enskilda näringsidkare kan delägare i handelsbolag inte vara anställda i sitt eget bolag. En fysisk delägare kan därför inte få stöd för korttidsarbete. Ett nytt stöd föreslås därför införas för handelsbolag med minst en fysisk delägare. Stödets utformning är ännu inte klart, men utgångspunkten för utformningen kommer ligga i reglerna för omsättningsstöd för enskilda näringsidkare.  

Anstånd med skatteinbetalning 

Enligt ett tidigare beslut från regeringen kan företag som fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av Coronaviruset ansöka om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anstånd kan beviljas för skatter som är hänförliga för tiden mellan januari och september 2020. Anstånd medges med upp till tre månaders skatteinbetalningar och gäller under längst 12 månader. Nu föreslår regeringen att de tillfälliga anståndsreglerna både ska förlängas och utökas. Enligt förslaget ska företag dels kunna ansöka om anstånd även för skatter som är hänförliga till oktober-december 2020, dels ska företag ha möjlighet att ansöka om en förlängning av anståndstiden med ytterligare 12 månader. Den nya anståndstiden ska börja gälla från den dag då nuvarande anstånd löper ut.  En förlängning ska inte beviljas om särskilda skäl föreligger, exempelvis om det finns obetalda skatteskulder.  

Vilande företag 

För att enskilda näringsidkare inte ska behöva sälja eller avveckla sin verksamhet i tider då det inte går så bra för företaget finns alternativet att, under vissa förutsättningar, få a-kassa vid tillfälligt uppehåll (vilande företag). Regeringen har tidigare lämnat tillfälliga lättnader kring dessa bestämmelser vilket innebär att enskilda företag som läggs vilande vid arbetslöshet under 2020 undantas från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Dessa tillfälliga regler föreslås nu förlängs till att även omfatta företag som läggs vilande under 2021.  

Lisa Dahl, skattejurist på Mazars i Göteborg.

skatt kommentar

Det är välkommet att Tillväxtverket kommer med förtydliganden. Däremot är det problematiskt att Tillväxtverkets besked lämnar läsaren med nya obesvarade frågor. Vad avses med koncernbidrag som inte utgör en värdeöverföring? Gottgörelse; handlar detta om pensionsutbetalningar som härrör från en pensionsstiftelse? Slutligen förefaller Tillväxtverket förbehållslöst godkänna värdeöverföringar enligt 17 kap 1 § st. 1 p. 4 ABL. Det kan knappast vara avsikten eftersom detta lagrum omfattar alla formlösa värdeöverföringar som aktieägarna är överens om. Större tydlighet från myndighetshåll hade varit önskvärt, inte minst eftersom frågor om stöd och värdeöverföringar är viktiga för företagen och företagarna.  

Mazars skattejurister följer dagligen utvecklingen kring Covid-19. Har du frågor eller funderingar kring hur du eller ditt företag kan tillämpa de olika regler som finns är du givetvis varmt välkommen att kontakta oss på Mazars.

Per Kristerson, skattejurist på Mazars i Malmö.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Nov/Dec 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen