Att värdera ett företag

Vid värdering av ett företag finns flera faktorer att ta hänsyn till och det kan vara svårt att avgöra vilka som bör beaktas. I denna artikel har vi sammanställt de vanligaste momenten vid en företagsvärdering och ger tips på faktorer som är bra att tänka på.

De vanligaste faktorerna som analyseras vid en företagsvärdering är följande:

Historisk och förväntad intjäningsförmåga 

Den historiska intjäningsförmågan utgör en viktig utgångspunkt vid värdering av ett företag, eftersom den ger en god indikation på möjligheterna att nå den framtida förväntade intjäningsförmågan. Med bolagets historiska intjäningsförmåga som grund kan en prognos upprättas för de kommande årens utveckling. Prognosen tar bland annat sikte på förväntad potential att utveckla affären i bolaget.

En viktig del av arbetet i en företagsvärdering är att fastställa en rimlig prognos för bolagets framtida kassaflöden. Framtida förväntade intäkter, kostnader, förändringar i rörelsekapital och investeringar utgör bolagets nettokassaflöde.

Verksamhetens behov av finansiering och rörelsekapital

Ett bolags behov av finansiering och rörelsekapital är till stor del kopplat till den typ av verksamhet som bolaget bedriver. Verksamheter som exempelvis använder sig av dyr produktionsutrustning, kostsamma komponenter eller har större behov av att lagerhålla stora volymer, har i de flesta fall ett större behov av finansiering och rörelsekapital.

Verksamheter som dessa är i många fall finansierade genom tidigare upparbetade vinster i bolaget, det vill säga det egna kapitalet. Bolag som är i större behov av finansiering/rörelsekapital kan försvåra framtida köp eller försäljning av verksamheten, eftersom de kräver en större finansiell kapacitet hos en potentiell köpare.

Strukturkapital

Strukturkapital omfattar de inarbetade processer, metoder samt modeller för kunskapsöverföring och dokumentation som ett bolag har för att få verksamheten att fungera. Ett starkt strukturkapital uppnås genom att exempelvis etablera tydliga arbetsbeskrivningar för olika arbetsuppgifter eller roller inom bolaget, samt upprätta tydliga beskrivningar av de viktigaste processerna inom bolaget. Genom att ha dessa moduler på plats utgör strukturkapitalet en konkurrensmässig fördel och bolaget blir mindre påverkat av en förlust av personalresurser eller andra nyckelpersoner inom företaget. Ju större etablerat strukturkapital inom bolaget, desto större värde.

I motsats till ovan beskrivna finns bolag som har ett stort beroende av dess nuvarande ägare. Ägaren kan inneha bolagets viktigaste arbetsroller och/eller viktiga affärsprocesser. Om det finns ett stort beroende av ägaren så är bolaget vanligtvis mindre attraktivt för en potentiell investerare. Huruvida bolaget är beroende av sin nuvarande ägare är således också viktigt att värdera.

Bransch

Generellt anses bolag befinna sig inom antingen en traditionell bransch eller inom en bransch av utvecklingskaraktär. Inom den förstnämnda branschen är det oftast lättare att skapa tillförlitliga prognoser gällande den framtida utvecklingen. När det gäller branscher av utvecklingskaraktär är det dock svårare att prognostisera, vilket medför en framtida osäkerhet och risk. Hos bolag inom den sistnämnda branschen kan det dock finnas stor framtida potential.

Utöver detta är det viktigt att även ta hänsyn till trender i branschen och bolagets livscykel – hur ser framtiden ut för bolagets produkter och tjänster?

Tips på andra faktorer att analysera vid en företagsvärdering

  • Konkurrensanalys: Granskning av företagets position på marknaden gentemot sina konkurrenter.
  • Marknad och marknadsposition: Granskning av företagets position på marknaden gentemot marknadens utveckling.
  • Personal: Vilken förutsättning företagets personal har för att möta framtidens utmaningar.

Värderingsmodeller

Det finns olika värderingsmodeller som kan användas vid beräkningen av värdet på ett företag. Ett av de vanligaste är avkastningsvärdering, som används för att prognostisera och riskbedöma företagets framtida vinster med hjälp av flera komponenter. Resultatet av värderingen påverkas till stor del av en faktor som ska avspegla risken i verksamheten. Ju större risken är, desto större blir avkastningskravet, och desto lägre blir företagsvärdet.

För att få en rättvisare bild av ett företags värde kan flera värderingsmodeller tillämpas. Ofta jämförs avkastningsvärderingen exempelvis med P/E-tal för likande företag. Utöver detta kan även substansvärdet för företaget anges, vilket skulle kunna ses som en lägsta nivå för ett bolags värde.   

Slutligen bör värderingens omfattning anpassas efter bolagets storlek och komplexitet.

Funderar du över värdet på ditt företag eller har några andra frågor om det vi skrivit, hör gärna av er för en inledande diskussion.

 

Fredrik Carlsson, Director Helsingborg

Hannah Zetterman, Skattejurist Stockholm

Vill du veta mer?