Alla pratar om den Gröna Taxonomin – men hur påverkar den dig?

EU-taxonomin, eller den ”Gröna Taxonomin”, är ett ramverk för hållbara investeringar och finanser. Tanken är att underlätta för investeringar i hållbar teknik och hållbara företag, för att bidra till ett klimatneutralt Europa år 2050. Taxonomin innehåller mätbara krav som kommer att hjälpa investerare och andra intressenter att förstå om en ekonomisk aktivitet, enligt taxonomin, är hållbar eller inte.

För att en ekonomisk aktivitet ska anses hållbar ska den bidra väsentligt till minst ett av de sex uppställda målen, däribland begränsning av klimatförändringarna och anpassning till klimatförändringarna. Tekniska granskningskriterier inom dessa två första miljömål antogs i december 2021. Tekniska granskningskriterier väntas under 2022 för resterande fyra miljömål för att kunna tillämpas från 1 januari 2023.

Aktiviteten i företaget får heller inte göra någon avsevärd skada på något av de övriga målen samt ska den uppnå minimikraven i internationella konventioner för arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

 

Vilka aktörer kommer att omfattas direkt av taxonomin?

Totalt är det elva branscher, vilka står för 95 % av de globala utsläppen, och 70 aktiviteter som kategoriseras som hållbara eller icke-hållbara.

  • Finansmarknadsaktörer och emittenter som erbjuder finansiella produkter inom EU (exempelvis banker eller kapitalförvaltare).
  • Företag och institutioner som omfattas av EU-direktivet för icke finansiell rapportering (stora företag enligt EU:s kriterier och med över 500 anställda).

Vi räknar dock med att nästan alla företag kommer att påverkas, direkt eller indirekt, genom att behöva ta fram data till exempelvis större kunder, ägare, banker eller vid upphandlingar där motparten i sin tur direkt omfattas av rapporteringskravet. Då gäller det att ha en strategi på plats och veta dels vad som behöver rapporteras, dels hur detta ska mätas och beräknas.

 

Vad ska rapporteras?

  • Finansiella företag ska rapportera andelen taxonomiförenlighet i portföljen, omsättning och kapitalutgifter.
  • Icke-finansiella företag ska rapportera andel av omsättning, kapitalutgifter eller driftutgifter som är kopplad till miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

 För vissa företag kommer det krävas mer än bara insamling av data – det kommer behövas anpassning av företagets affärsmodell för att säkerställa att men inte bidrar till någon avsevärd skada på övriga klimatmål.

Den första milstolpen har vi lämnat bakom oss, från och med 1 januari 2022 ska företag som omfattas redovisa Eligibility, det vill säga hur dess aktiviteter relaterar till de tekniska screening-aktiviteterna i de första två miljömålen enligt ovan. Nu är det dags att förbereda sig till 1 januari 2023 då vi når nästa milstolpe, då företag utöver Eligibility ska redovisa Alignment för samtliga tekniska screeningkriterier.

 

skatt-kommentar png

Det är fortfarande en del oklarheter kring hanteringen av den gröna taxonomin och många företag står frågande inför vilka data som ska rapporteras och hur de ska rapportera denna data. Undrar du om ditt företag påverkas eller vill ha du ha råd kring hur du kan arbeta med din affärsmodell för att mitigera eventuella risker? Kontakta då gärna oss så hjälper vi dig.

 

Anders Fridlund, Skattejurist

Caroline Norrsand, Auktoriserad revisor

Agnes Sylvan Ly, Skattejurist

Vill du veta mer?