Ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Till följd av förändringar i EU:s momsdirektiv kommer det att ske viktiga förändringar i den svenska momslagstiftningen den 1 juli 2021 som påverkar svenska företag som säljer varor och tjänster till icke beskattningsbara personer i andra EU-länder. Syftet med de ändrade reglerna är bland annat att förenkla för företagen, förbättra konkurrensen och minska skattebortfallet vid försäljning inom EU.

De nya bestämmelserna innebär i huvudsak följande: 

  • En gemensam omsättningströskel införs inom EU för distansförsäljning av varor och försäljning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (elektroniska tjänster). Tröskelvärdet 99 680 kronor har tidigare endast gällt elektroniska tjänster men kommer framöver även att gälla distansförsäljning av varor. 
  • Unionsintern distansförsäljning av varor och försäljning av tjänster till icke beskattningsbara personer som ska beskattas i ett annat EU-land kan redovisas enligt de s.k. särskilda ordningarna. Detta har tidigare endast varit möjligt avseende elektroniska tjänster men utvidgas nu till andra tjänster och distanshandel med varor. 
  • Den momsbefrielse som tidigare funnits vid import till EU av varor med lägre värde tas bort. Fortsättningsvis kommer som utgångspunkt all import till EU bli föremål för importmoms oberoende av värdet på försändelsen. 
  • En ny ordning införs för redovisning av distansförsäljning av vissa varor med lägre värde som importerats till EU (importordningen). 
  • Så kallade plattformsföretag, vilka genom användning av elektroniska gränssnitt gör det möjligt att sälja varor, kan i vissa fall bli skyldiga att redovisa och betala moms för försäljning som sker via plattformen. 

 

Vid distansförsäljning av varor och elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer i andra EU-länder kan ett svenskt företag sälja med svensk moms upp till ett värde av 99 680 kronor. När tröskelvärdet överskrids anses emellertid omsättningen ske i köparens land. Notera att vi inte längre har att göra med individuella tröskelvärden för respektive land, utan att tröskelvärdet är gemensam för all ovan nämnd försäljning till andra EU-länder. 

 

skatt-kommentar png

En förväntad effekt av de nya reglerna är att fler företag som säljer varor och tjänster till icke beskattningsbara personer riskerar bli momsskyldiga i köparens land. För att förenkla administrationen för dessa aktörer utvidgas möjligheten att redovisa och betala moms via de s.k. särskilda ordningarna. Här i Sverige ersätts Skatteverkets e-tjänst MOSS av OSS, One Stop Shop. Genom OSS blir det möjligt att redovisa och betala moms enligt de tre särskilda ordningarna (unionsordningen, tredjelandsordningen och importordningen). Möjligheten till registrering har öppnat den 1 april 2021 och det går alltså redan nu att ansöka om att få använda e-tjänsten OSS. 

Vi ber er särskilt notera att registrering enligt unionsordningen (exempelvis för ett svenskt företags omsättning av tjänster eller varor till privatpersoner i EU) behöver ske under andra kvartalet, d.v.s. senast 30 juni 2021, om OSS ska kunna användas för rapportering och betalning direkt när de nya bestämmelserna börjar gälla. Registreringen gäller nämligen fr.o.m. den första dagen i kalenderkvartalet efter det att ansökan kom in till Skatteverket. Vid sen ansökan kan företaget tvingas registrera sig och betala moms i respektive EU-land för omsättning över tröskelvärdet under tredje kvartalet som inte kan redovisas via OSS. 

Beträffande plattformsföretagen är det tydligt att de får ett betydligt större ansvar än tidigare för att säkerställa att försäljning via den elektroniska plattformen verkligen blir beskattad inom EU. Nivån för när ett plattformsföretag anses ”möjliggöra” försäljning är lågt satt och i praktiken kommer många företag att momsmässigt betraktas som återförsäljare i stället för förmedlare. Detta ställer höga krav på anpassning av verksamheten och insyn i vilken försäljning som faktiskt sker via plattformen av anslutna bakomliggande säljare. 

Välkommen till vårt webbinarium på temat moms vid internationell handel klockan 12:00-13:00 den 5 maj. Här kommer vi att lägga fokus på att förklara de nya reglerna närmare och ni kommer också att få möjlighet att ställa frågor. Anmälan görs med fördel på Mazars webbplats

Johan Östholm, skattejurist Mazars  

Vill du veta mer?