Tillhandahållande av ABT-boende utgör skattepliktig rumsuthyrning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 28 oktober en dom där det fastställs att ett tillhandahållande av ABT-boende utgör momspliktig rumsuthyrning.

Förutsättningarna i det aktuella fallet är att Bolaget tillhandahåller ett så kallat ABT-boende till Migrationsverket. Ett ABT-boendes syfte är att bereda asylsökande logi i väntan på ett mer varaktigt boende. Avtalet mellan Bolaget och Migrationsverket omfattar utöver logi även kost och andra kringtjänster såsom städning, åtgärdande av fel, mottagande av de boende samt bemanning av anläggningen. Vistelsetiderna har normalt inte överstigit 3 månader, men i undantagsfall har vistelsetiden uppgått till 6 månader. Avtalet mellan Bolaget och Migrationsverket var på minst 6 månader och därefter löpande i som längst ytterligare 3 år. 

HFD uttalar att avtalet mellan Migrationsverket och Bolaget utgör grunden för bedömningen och att utgångspunkten ska vara verksamhetens ändamål. Att Bolagets tillhandahållande till Migrationsverket sträcker sig över en längre tid anser HFD vara av mindre betydelse, utan det är istället de boendes vistelsetid som ska beaktas. HFD:s sammantagna bedömning är att tillhandahållandet av logi i detta fall inte är en passiv uthyrning utan snarare ett aktivt utnyttjande av fastigheten. Bolagets tillhandahållande av logi är därför jämförbar med skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse. 

Av HFD:s bedömning kan utläsas att följande omständigheter har varit av vikt för utgången i målet:  

  • Verksamhetens ändamål och syfte 
  • Vistelsetiden för de boende 
  • Att Bolaget har stått för bemanningen och tillhandahållit omfattande kringtjänster 

Åse Frennberg, skattejurist på Mazars i Helsingborg.

skatt kommentar

Domen ger uttryck för att den avtalade kontraktstiden är av underordnad betydelse, och att tiden som de boende vistas på anläggningen samt förekomsten av kringtjänster istället är viktigare för tjänstens momsmässiga klassificering. Detta är en avsevärd förändring av rättsläget jämfört med vad Skatteverket givit uttryck för i sitt ställningstagande 2015-12-18, dnr 131 675099-15/111, ”Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt”. Där har Skatteverket uttalat att upplåtelsens längd måste bedömas utifrån avtalstiden och att en uthyrningstid överstigande 4 månader aldrig kan utgör skattepliktig rumsuthyrning. 

Avgörandet är goda nyheter för aktörer som upplåter ABT-boenden och liknande anläggningar till Migrationsverket eller kommuner. Att momsbelägga fakturor för sådana upplåtelser medför nämligen typiskt sett ingen merkostnad för hyresgästen men för upplåtaren medför en sådan obligatorisk skattskyldighet att denne kan göra gällande avdragsrätt för ingående moms. 

Domen öppnar även upp för momspliktig uthyrning av lägenhetshotell (longstay hotell) till företag, där den boende inte stannar längre än 6 månader. 

Berörda aktörer rekommenderas att se över befintliga avtal och eventuellt justera hanteringen av moms. Genom att begära omprövning av tidigare momsdeklarationer kan den skattskyldige få avdrag för momsbelopp som inte kunnat dras av med hänsyn till Skatteverkets tidigare synsätt. En omprövning till den enskildes fördel ska ha inkommit till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut 

Tveka inte att kontakta oss för en diskussion om hur detta avgörande kan påverka er verksamhet. 

Johan Östholm, skattejurist och momsspecialist på Mazars i Helsingborg.

HFD 2020 ref. 51 

 

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Nov/Dec 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen