Kontaktad av Skatteverket? Mazars processgrupp hjälper dig!

Skattelagstiftningen är komplex och det är inte alltid lätt att veta hur en viss fråga ska bedömas. Oavsett om du behöver hjälp med en skattefråga för att kunna göra rätt eller om du redan fått en förfrågan eller ett förslag till beslut från Skatteverket kan Mazars processgrupp hjälpa dig.

När en deklaration lämnas in till Skatteverket och Skatteverket bedömer att deklarationen är fel eller när det i en upplysning till en deklaration saknas information för att Skatteverket ska kunna bedöma en fråga på ett korrekt sätt, kan det ha lämnats en oriktig uppgift. 

En oriktig uppgift kan leda till att skattetillägg påförs som kan uppgå till betydande belopp för företag och privatpersoner. När en oriktig uppgift lämnas finns också en risk för att bli anmäld för skattebrott.  

Oavsett om du behöver hjälp med en skattefråga för att kunna göra rätt eller om du redan fått en förfrågan eller ett förslag till beslut från Skatteverket kan vi hjälpa dig. 

Hos Mazars finns en skatteprocessgrupp bestående av Peter Klintsjö, Fredrik Rosén, Jessica Eklund  och Kristoffer Forsberg. 

 • Peter hade en tjänst som processförare och rättslig samordnare på Skatteverket fram till 1998 och har därefter drivit ett flertal processer som ombud eller biträde åt klienter i samtliga instanser. 
 • Fredrik är utbildad kammarrättsassessor och har arbetat som domare i kammarrätten. Fredrik har de senaste 20 åren biträtt skattskyldiga i skatteprocesser som i flera fall avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen efter beviljade prövningstillstånd. 
 • Jessica har erfarenhet av processföring från Skatteverket och har drivit processer i bl.a. internationella skattefrågor och stiftelsefrågor. 
 • Kristoffer arbetade tidigare på Skatteverket som beslutsfattare och processförare och har drivit processer inom ett flertal områden såsom moms, inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, betalningssäkring  och skattesekretess.

Vi hjälper dig med följande: 

 • Utforma ett s.k. ”öppet yrkande” i deklarationen för att minska risken för skattetillägg och efterbeskattning. 
 • Bistå vid skatterevision. 
 • Svara på frågor från Skatteverket. 
 • Upprätta svar på Skatteverkets överväganden och förslag till beslut. 
 • Överklaga Skatteverkets beslut alternativt att begära omprövning av ett redan fattat beslut. 
 • Ansöka om anstånd med betalning av skatt och skattetillägg. 
 • Föra din talan i förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen). 
 • Ansöka om förhandsbesked i frågor där en rättsfråga är oklar (Skatterättsnämnden). 

Har du fått ett beslut från Skatteverket gör vi en processanalys och bedömer möjligheterna till framgång i domstol. Ju tidigare i ärendet vi blir kontaktade desto större är möjligheten till framgång. 

Det är inte samma sak att ha rätt och att få rätt. Med kompetens från domstol, Skatteverket och praktisk erfarenhet har vi verktygen för att driva och hjälpa till vid skatteprocesser. Vi erbjuder en heltäckande processlösning där vi kan hjälpa både privatpersoner och företag i skatteärenden hos Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

 

Kontakta oss om du behöver hjälp.

Mazars skatteprocessgrupp