Löneunderlag i fåmansföretag

Årsskiftet närmar sig och det kan vara aktuellt för delägare i fåmansföretag att se över sitt löneuttag. För att få tillgodoräkna sig löneunderlag vid beräkning av gränsbelopp finns det ett krav på delägaren att ta ut en viss lön från företaget året före beskattningsåret.

Om en delägare, eller dess närstående, i ett fåmansföretag är verksam i betydande omfattning betraktas delägarens andelar som kvalificerade. För ägare med kvalificerade andelar gäller särskilda skatteregler för utdelning och kapitalvinst, de s.k. 3:12-reglerna. Reglerna innebär i korthet att utdelning eller kapitalvinst inom ett visst gränsbelopp beskattas till 20 procent i inkomstslaget kapital. Inkomst överstigande gränsbeloppet beskattas helt eller delvis i inkomstslaget tjänst. Skatten i inkomstslaget tjänst kan bli upp till 52–55 procent varför det kan vara en fördel att se över beräkningen av gränsbeloppet och på så sätt få en lägre beskattning. 

Gränsbeloppet tillgodoräknas den som äger andelar i företaget vid årets ingång. Det finns två alternativa metoder som gränsbeloppet kan beräknas utifrån; förenklingsregeln eller huvudregeln. Om gränsbeloppet inte utnyttjas ett år, rullas det vidare till kommande år. 

Vid beräkning av gränsbeloppet enligt förenklingsregeln räknar man fram ett schablonmässigt belopp, vilket motsvarar 2,75 gånger det inkomstbasbelopp (IBB) som gällde året före beskattningsåret. IBB för 2020 uppgår till 66 800 kr vilket ger ett gränsbelopp för beskattningsår 2021 på 183 700 kr (för beskattningsår 2020 är gränsbeloppet 177 100 kr). 

Om företaget har några anställda kan det löna sig att beräkna gränsbeloppet enligt huvudregeln i stället för enligt förenklingsregeln. Vid beräkning av gränsbeloppet enligt huvudregeln får man under vissa förutsättningar lägga till ett s.k. lönebaserat utrymme. Det innebär att man får tillgodoräkna sig 50 procent av de totala kontanta lönerna i företaget och dotterföretag som har utbetalats under året före beskattningsåret. För att få tillgodoräkna sig löneutrymmet måste man som delägare, eller närstående till delägaren, gjort egna löneuttag i företaget eller i dotterföretag med minst 9,6 IBB (641 280 kr)  eller 6 IBB plus 5 procent av den totala lönesumman. Utöver kravet på löneuttag måste man, för att få beräkna lönebaserat utrymme, ha ägt andelar som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget.  

Löneunderlaget består att kontanta löner som betalats ut till alla anställda. Kostnadsersättningar som inte beskattas, skattepliktiga förmåner och ersättningar som täcks av statliga bidrag ska inte räknas med i löneunderlaget. 

Det är bara den ersättning som betalas ut under den tid då aktierna ägs som ska räknas in i löneunderlaget. Om lönerna finns i ett dotterbolag ska en proportionering göras utifrån moderbolagets ägda andel och innehavstid.   

Artikel av Lisa Dahl, skattejurist Mazars i Göteborg.

skatt kommentar

Vid beräkningen av gränsbeloppet för inkomståret 2021 är det lönerna och det egna löneuttaget under 2020 som gränsbeloppet beräknas på. Missar man att ta ut tillräckligt med lön kan man tappa möjligheten till en förmånlig beräkning av gränsbeloppet enligt huvudregeln. Eftersom det endast är kontanta löner som ligger till grund för löneunderlaget kan det vara ett alternativ att omvandla förmåner till kontant lön genom löneväxling för att på så sätt öka sitt löneunderlag.  

Tänk på att det kan vara riskabelt att lägga sitt eget löneuttag på det exakt framräknade lönekravet eftersom till exempel en oplanerad extra löneutbetalning kan göra så att det lönebaserade utrymmet går förlorat. Ta med fördel därför ut lön med viss marginal. 

Vår rekommendation är att man i god tid innan årsskiftet stämmer av så att rätt lön blir utbetald under 2020. 

Beatrice Hultman, skattejurist Mazars Göteborg 

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Okt/Nov 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen