Till Mazars kunder

Revision ger företag en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och att företagets finansiella rapporter är i sin ordning. Det är därmed oerhört viktigt att vi revisorer som utför kvalitetssäkringen tillhandahåller hög kvalitet i vårt arbete.

Mazars SET har tilldelats en varning av Revisorsinspektionen. Varningen beror i allt väsentligt på att RI anser att Mazars inte tillräckligt kraftfullt vidtagit åtgärder vid de tillfälle då vårt eget system för kvalitetskontroller uppmärksammat brister.

Under de senaste åren har vi lagt ner ett intensivt arbete på att bygga en företagskultur där alla förstår hur viktigt kvalitetssäkringen är i vårt arbete och i de tjänster vi levererar. Åtgärdsprogram har införts där rutiner, processer ses över, utbildningsinsatser utökas och sanktionsprogram förändras. Vi både välkomnar och uppskattar Revisorsinspektionens kontroller. Det är en garant för att varje revisor och revisionsbyrå i Sverige arbetar utifrån god revisorssed.

Att vi trots kvalitetshöjande åtgärder fått en varning visar att vi inte nått ända fram.

Här måste jag som VD och vår ledning ta på oss ett stort ansvar. Samtidigt ser jag varningen som en möjlighet att vi kan gå stärkta ur det som inträffat. Det här ger alla på byrån insikt om hur viktigt det är att följa interna regler och riktlinjer i vårt kvalitets-kontrollsystem. Därför väljer vi att blicka framåt och vi ska gemensamt skapa en företagskultur där alla hjälps åt att säkerställa att samtliga revisioner håller hög kvalitet.

Marianne Sandén Ljungberg, VD Mazars SET