Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Den 3 november 2016 kom utredningen kring fåmansföretag som alla väntat på. Nedan redogör vi kortfattat för förslagen.

Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2018 och i dagens media har det redan väckt stor debatt där många anser att förslagen försämrar och försvårar för företagen. Det diskuteras i media hur den ökade skattebördan som förslaget ger ägare till mindre företag kommer påverka Sveriges företagande och entreprenörskap. Risken att starta eget ställs mot tryggheten i en anställning när skatten på resultatet av arbetet blir alltmer likformig.

Allt är dock inte negativt och några förbättringar erbjuds i förslaget. Bland annat tas 4% spärren bort samt man öppnar upp för ett återinförande av ”dubbel koncerntillhörighet”. Vidare sänks skatten för utdelning och reavinst utöver takbeloppet till 25% från dagens 30%.

Vi kommer följa upp denna redogörelse med en analyserande artikel i nästa nummer av Magazine Mazars. Vidare erbjuder Mazars seminarier över hela landet. Gå in under "kurser och seminarier " för att boka en plats! 

  • Löneunderlagsberäkning

Förtagets löneunderlag ska liksom i dag få användas vid beräkningen av kapitalinkomstbeskattad utdelning. Den nuvarande nivån på 50 procent ersätts dock av tre nivåer – 10, 25 och 50 procent – samtidigt som delägarna måste ta ut högre lön än i dag för att få utnyttja reglerna.

Utredningen föreslår att det vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet införs en trappa med tre skikt och att beräkningen individualiseras. Det innebär att det lönebaserade utrymmet beräknas för respektive andelsägare till

– 10 procent av andelsägarens löneunderlag som inte överstiger

8 inkomstbasbelopp,

– 25 procent av andelsägarens löneunderlag som överstiger

8 inkomstbasbelopp men inte 60 inkomstbasbelopp, och

– 50 procent av andelsägarens löneunderlag som överstiger

60 inkomstbasbelopp

Individualiseringen genomförs således genom att löneunderlaget fördelas på delägarna innan det lönebaserade utrymmet beräknas till skillnad från nuvarande bestämmelser, som innebär att det lönebaserat utrymme beräknas för företaget och sedan fördelas på delägarna i relation till deras ägarandel. För närstående ska dock det lönebaserade utrymmet beräknas gemensamt. Syftet är att upprätthålla principen om att alla inom en närståendekrets ska behandlas som en delägare vid tillämpning av 3:12-reglerna och att det inte ska skapas incitament att centrera ägandet till en person i en närståendekrets för att motverka ett minskat lönebaserat utrymme.

  • Höjt löneuttagskrav

Enligt utredningens förslag höjs kravet till åtta inkomstbasbelopp med tillägg av fem procent av andelsägarens och närståendes löneunderlag, dock högst 15 inkomstbasbelopp. Tillägget på fem procent kopplas till andelsägarens och närståendes löneunderlag i stället för till företaget. Därigenom individualiseras löneuttagskravet. 

  • 4% spärren

Det nuvarande kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa reglerna kan därmed tas bort. 

  • Förenklingsregeln

Förenklingsregeln innebär i dag att en utdelning upp till 2,75 inkomstbasbelopp (ca 160 000 kr) kan beskattas som kapitalinkomst. Denna nivå sänks till 1,75 inkomstbasbelopp (ca 100 000 kr).

Vidare begränsas reglerna till att om huvudregeln använts och  löneunderlagsregeln använts får samma delägare inte beräkna schablonbelopp enligt förenklingsregeln på ett annat bolag han eller hon äger.

  • 25 % skatt på utdelning från aktiv verksamhet istället för 20 %

Skatteuttaget på aktiva delägares kapitalinkomster i fåmansföretag höjs från 20 till 25 procent och blir detsamma för ägare i alla onoterade bolag.

  • Dotterföretag, dubbel koncerntillhörighet möjligt. Definitionen i ABL gäller.

Utredningen föreslår att den särskilda definitionen av dotterföretag tas bort eftersom det inte finns några bärande skäl för att behålla den om kapitalandelskravet tas bort. Det innebär således att det om förslaget går igenom är möjligt att två delägare bedriver verksamhet genom var sitt helägt bolag som äger verksamhetsbolaget där de anställda arbetar och samtidigt kan räkna löneunderlag enligt huvudregeln.

  • Närstående

En särskild undantagsregel införs som medför att beskattningen inte påverkas av om en försäljning av ett fåmansföretag sker till någon inom familjen eller till någon utomstående.

  • Takregeln.

Del av utdelning eller kapitalvinst som överstiger gränsbelopp skall tas upp i inkomstslaget tjänst. Detta takbelopp skall vara 100 inkomstbasbelopp oavsett reavinst eller utdelning.

Utdelning eller reavinst som överstiger takbeloppet skall beskattas med 25% istället för 30 % som gäller idag.