Uthyrning av vårdpersonal – en uppdatering

Vi har tidigare skrivit om uthyrning av vårdpersonal sedan Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2018 ref. 41 ansett att sådana tjänster, under vissa förutsättningar, är momspliktiga. Domen har medfört en häftig diskussion i olika gränsdragningsfrågor.

Skatteverkets tolkning av domen har publicerats genom ett ställningstagande i oktober 2018 och innebär i korthet en ändrad syn genom att uthyrning av vårdpersonal inte längre kan ses som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst. Det har funnits, och finns fortfarande, en del oklarheter hur ställningstagandet ska förstås och när tidigare skattebefriade omsättningar riskerar bli skattepliktiga. Skatteverket har gjort följande förtydliganden av sitt tidigare ställningstagande, vilka vi kortfattat redogör för i denna artikel.

  • Uthyrning av vårdpersonal där skattskyldigheten har inträtt efter den 1 juli 2019 ska behandlas som skattepliktig i enlighet med ställningstagandet. Detta innebär att mervärdesskatt ska debiteras på dessa tjänster fr o m den 1 juli 2019 och att mervärdesskatten ska redovisas fr o m redovisningsperiod juli 2019.
  • Vid bedömningen av om en tjänst utgör sjukvård eller uthyrning av personal är det avgörande om vården bedrivs vid en vårdmottagning. Det är den som driver vårdmottagningen som tillhandahåller vårdtjänsten direkt till patienten och som är patientens motpart, oberoende av om den enskilde läkaren är vårdgivare enligt medicinrättslig lagstiftning. Så länge ansvaret gentemot patient finns hos vårdmottagningen är det mottagningen som enligt Skatteverkets uppfattning tillhandahåller den skattebefriade vårdtjänsten.
  • En specialistmottagnings tillhandahållande av vårdtjänster direkt till patienter som har kontaktat mottagningen eller som remitterats dit utgör från skatteplikt undantagen sjukvård. När samma specialistmottagning tillhandahåller specialistläkare till vårdcentralen är det fråga om momspliktig personaluthyrning. Det är i det sistnämnda fallet vårdcentralen som har ansvar för patienterna och tillhandahåller vården till dem medan specialistläkaren är inordnad i vårdcentralens organisation.
  • Vid uthyrning av sjuksköterskor till HVB-hem är det också fråga om tillhandahållande av skattepliktig uthyrning av sjukvårdspersonal. Även om sjuksköterskorna ska utföra sjukvård på HVB-hemmet utgör uthyrningen inte ett tillhandahållande av sjukvård. Det är vidare hemmet som anses ansvara för sjukvården till de boende på hemmet.
  • Vårdberedskap vid evenemang, dvs att ett företag erbjuder legitimerad vårdpersonal, med eller utan bemannad ambulans, och ansvarar för att utföra sjukvårdande behandlingar vid behov på evenemanget, utgör undantagen sjukvård. Vårdberedskap tillhandahålls t ex på idrottsevenemang, konserter, festivaler, filminspelningar och mässor. Tjänsten säljs vanligen mot en fast ersättning som är densamma oavsett om någon vård utförs eller inte. Här är det enligt Skatteverket inte fråga om att ställa vårdpersonal till förfogande utan om rätten för arrangören att få sjukvård utförd.
  • Uthyrning av sk operationsfunktion inom vården, dvs en förberedd lokal där man kan utföra en operation, är ett enda tillhandahållande när operationsfunktionen hyrs ut för en kort tid. En operationsfunktion innefattar olika delar som behövs för att kunna utföra operationen. Kirurgen som utför operationen ingår dock aldrig. Vid bedömning av om en tjänst omfattas av undantaget från skatteplikt för sjukvård är det avgörande om den prestation som säljaren tillhandahåller till köparen omfattas av undantaget. Skatteverket anser att uthyrning av en operationsfunktion (lokal, nödvändig utrustning för operationen, andra tjänster och viss personal) inte innebär att man tillhandahåller sjukvård.

När uthyrning av operationsfunktion som sker av en aktör som driver en vårdmottagning till en annan aktör som driver en sådan mottagning i normalfallet inte sker i syfte att vinna ytterligare intäkter i konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt, kan tjänsten vara undantagen såsom en tjänst med nära anknytning till sjukvård.

 

Mazars skattejurister kommenterar:

Utifrån Skatteverkets uttalanden kan utläsas att den avgörande faktorn vid bedömningen om tjänsten är undantagen från skatteplikt som sjukvård är huruvida tillhandahållaren har det direkta ansvaret för den vård som tillhandahålls patienten. Det är dock fortfarande högst oklart vad det innebär att ha ”ansvaret för patienten” när Skatteverket uppenbarligen inte åsyftar det medicinska ansvar som åvilar den som utövar ett vårdyrke med en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation. Vad gäller t ex för underleverantörer som enligt avtal med vårdcentral ofta åtar sig långtgående ansvar beträffande försäkringar och eventuella patientskador?

HFD 2018 ref. 41 gällde ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal. Skatteverkets tolkning medför dock konsekvenser även för övriga företag inom vårdsektorn. En effekt är att de privata vårdföretagen missgynnas ekonomiskt eftersom de, till skillnad från offentliga vårdgivare, inte kompenseras för mervärdesskatt på inköpta tjänster. Enligt uppgifter vi tagit del av kommer SRN inom kort att meddela förhandsbesked kring renodlade vårdföretags uthyrning av personal, vilket förhoppningsvis kommer att ge ytterligare vägledning i dessa gränsdragningsfrågor. Har du några frågor kring tillämpningen av reglerna eller känner dig osäker på hur din verksamhet kommer påverkas fr o m den 1 juli är du välkommen att kontakta någon av våra momsspecialister. 

Läs skatteverkets förtydliganden här

 

Läs vår tidigare artikel om uthyrning av vårdpersonal här.

 

Tillbaka till Innehållsförteckningen