Uthyrning av företagsbostäder

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked ansett att uthyrning av företagsbostäder utgör momsfri upplåtelse av fastighet och inte momspliktig rumsuthyrning inom ramen för en hotellrörelse. Bokningarna avser fem respektive fyra månader med möjlighet till förlängning av hyrestiden.

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked ansett att uthyrning av företagsbostäder utgör momsfri upplåtelse av fastighet och inte momspliktig rumsuthyrning inom ramen för en hotellrörelse. Bokningarna avser fem respektive fyra månader med möjlighet till förlängning av hyrestiden.

Frågan om när uthyrning av möblerade rum ska anses vara skattepliktig rumsuthyrning eller undantagen fastighetsupplåtelse har förekommit i flera förhandsavgöranden och domar. Trots det är rättsläget högst oklart när det gäller hur långa vistelsetider som kan tillåtas innan uthyrningen övergår till att bli en momsfri fastighetsupplåtelse. Skatteverket anser att ”tillfällig logi” innebär att uthyrningstiden inte får överstiga fyra månader, medan EU-domstolen uttalat att det definitionsmässigt ska röra sig om kortare tid än sex månader. Det är dock alltid uthyrningens syfte och innehåll som avgör, varför en klausul om automatisk förlängning kan tyda på att avtalstiden inte avspeglar parternas verkliga avsikter.

I förevarande förhandsbesked gällde frågan två olika typer av bokningar. I den ena bokar företaget lägenheten i fem månader utan förlängning och i den andra bokar företaget lägenheten i fyra månader och förlänger sedan hyrestiden med sju månader.

SRN inleder med att konstatera att hyrestiden är en betydande omständighet, och anför vidare att det mervärde som uppstår vid den aktuella rumsuthyrningen snarare är hänförlig till den tid som förflyter än till ett aktivt förädlande från sökandebolagets sida. De aktuella bokningarna ansågs inte heller konkurrera med hotellverksamhet, så som denna typiskt sett bedrivs. SRN:s slutsats blev därför att uthyrningarna i båda fallen skulle bedömas som sådan passiv fastighetsupplåtelse som inte omfattas av skatteplikt.

Förhandsavgörandet har överklagats och vi hoppas på ett vägledande avgörande från HFD.

SRN Dnr 20-18/I

Tillbaka till Innehållsförteckningen