Redovisa förmåner i arbetsgivardeklarationen

Fr o m den 1 januari 2019 omfattas alla arbetsgivare av de nya reglerna att man ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå, dvs för varje betalningsmottagare separat varje månad. Med anledning av reglerna har fråga uppkommit om hur arbetsgivare bör hantera redovisning av förmåner som inte är beloppsmässigt kända vid löneutbetalningstillfället.

Skatteverket har i ett ställningstagande besvarat frågeställningen och anför att skattepliktiga förmåner ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för den kalendermånad då den anställde har erhållit förmånen. I vissa fall kan det av praktiska skäl vara omöjligt, t ex förmåner där arbetsgivaren får kännedom om förmånens art i efterhand i reseräkning eller antal luncher etc. Enligt ställningstagandet godtar man att redovisning av sådana förmåner förskjuts en eller som mest två månader. En förskjutning kan vidare godtas om den beror på arbetsgivarens ordinarie rutiner. Det finns dock ingen generell rättighet för arbetsgivare att tillämpa en förskjutning och eventuella rättelser ska göras på rätt period.

Eftersom arbetsgivarnas redovisning ligger till grund för beräkning av exempelvis föräldrapenning och ersättning från a-kassa, är syftet med månadsredovisningen på individnivå att säkerställa att ersättningen grundas på ett korrekt underlag. 

Ställningstagandet gäller inte för förmåner vilka enligt lagtexten ska tas upp vid ett senare tillfälle än när den anställda får den t ex förmån av drivmedel, personaloptioner eller bonus pga kundtrohet. 

SKV Ställningstagande Dnr: 202 506246-18/111

Tillbaka till Innehållsförteckningen