Nya förslag rörande sänkta skatter och avgifter

Den så kallade M + KD-budgeten samt budgetsamarbetet mellan regeringen och C + L innebär att det för närvarande finns flera förslag om sänkta skatter. Vi presenterar några av förslagen.

Höjt tak för rutavdrag för den som inte fyllt 65 år

Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från
25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår, så att taket för rutavdraget blir lika för alla. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 men gälla för hela beskattningsåret 2019.

Prop. 2018/19:89

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet som avskaffades 2016 återinförs. Med gåva avses en gåva i pengar som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger 2 000 kronor, görs ingen skattereduktion. Skattereduktionens storlek är 25 %  av underlaget som högst får vara 6 000 kronor. Förfarandet för godkännande av gåvomottagare som i sin verksamhet måste främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning återinförs, men ansöknings- och årsavgiften slopas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Prop. 2018/19:92

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb i vårbudgeten

Arbetsgivare som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift. Förslaget innebär att avgiften på lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor per månad sänks med omkring två tredjedelar. Arbetsgivaren betalar då endast ålderspensionsavgiften på 10,21 %. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli 2019.

Fi2019/00639/S1

Förlängt växa-stöd

Den längsta tid som ett enmansföretag som anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna till enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 % (s.k. växa-stöd) förlängs till 24 kalendermånader i följd. Reglerna kan endast tillämpas på en anställning i företaget efter den 1 januari 2016. Anställningen måste omfatta minst tre månader med en arbetstid per vecka på minst 20 timmar. Ändringarna föreslås träda ikraft den
1 augusti 2019 och tillämpas även retroaktivt på anställningar som påbörjades efter den 28 februari 2018.

Fi2019/00432/S1

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Den särskilda löneskatten på 6,15 % på lön, inkomst av aktiv näringsverksamhet och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år avskaffas. Detta gäller även för enskilda näringsidkare med aktiv näringsverksamhet som inte har fyllt 65 år, men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Vid exempelvis en månadslön på 30 000 kr innebär förslaget en minskning av lönekostnaden med 1 845 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2019.

Prop. 2018/19:82

Sänkt moms på elektroniska publikationer

Momsen på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter föreslås sänkas till 6 % från och med den 1 juli 2019. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas. Förslaget följer ett EU-direktiv.

Prop. 2018/19:73

Vi på Mazars bevakar förslag och ändringar inom skatteområdet. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att inte missa något! Skicka ett mail till marknad@mazars.se

Tillbaka till Innehållsförteckningen