Moms på nyemissionskostnader blev avdragsgilla

I en dom från Kammarrätten i Stockholm medgavs ett holdingbolag avdrag för moms på omkostnader vid en börsintroduktion och nyemission såsom allmänna omkostnader.

Frågan i målet var i vilken utsträckning ett moderbolag i en koncern bestående av ca 75 bolag hade rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende kostnader som uppkommit i samband med börsintroduktion och nyemission. Moderbolagets dotterbolag har ett dotterdotterbolag som moderbolaget fakturerar för samtliga koncernledningstjänster som moderbolaget tillhandahåller koncernen. Dotterdotterbolaget vidarefakturerar sedan dessa kostnader till koncernens operativa bolag.   

Skatteverket menade att moderbolaget skulle ha ställt ut fakturor till vart och ett av de rörelsedrivande koncernbolagen för att anses bedriva en fullt ut momspliktig verksamhet. Eftersom så inte skett begränsades avdragsrätten till 1/75.

Kammarrätten i Stockholm fann att det inte är nödvändigt att utfärda en separat faktura till varje koncernbolag för att verksamheten ska utgöra en ekonomisk verksamhet, under förutsättning att moderbolaget faktiskt erhållit ekonomisk kompensation för utförda tjänster genom vidarefaktureringen. Kammarrätten fann därför att moderbolaget bedriver aktiv verksamhet i de rörelsedrivande koncernbolagen och att den ingående momsen är fullt ut avdragsgill såsom allmän omkostnad i moderbolagets verksamhet. 

Mazars skattejurister kommenterar:

Kammarrättens dom bygger på de resonemang som slagits fast i EU-rättslig praxis och konstaterar att eftersom moderbolaget tillhandahållit momspliktiga tjänster till de rörelsedrivande koncernbolagen och mottagit betalning för dessa, är förutsättningarna för moderbolagets avdragsrätt uppfyllda. Därvid saknar det betydelse om moderbolaget fått betalt från varje koncernbolag genom att skicka ut separata fakturor direkt till dessa eller om ersättning erhållits från ett koncernbolag efter vidarefakturering.

Återstår att se om Skatteverket kommer att överklaga kammarrättens dom och i så fall vad Skatteverket kommer att åberopa för skäl för prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. (Kammarrätten i Stockholm, mål nr 10056—10057-18, dom 2019-05-17.)

Tillbaka till Innehållsförteckningen