Månadens case

Räkenskapsenlig avskrivning vid fusion. HFD ändrar SRN:s förhandsbesked och medger övertagande företag rätt att göra räkenskapsenliga avskrivningar i samband med en kvalificerad fusion.

En fusion innebär en ombildning där samtliga tillgångar och skulder hos överlåtande företag tas över av övertagande företag och det överlåtande företaget upphör därmed att existera. Fusioner behandlas skattemässigt gynnsamt om vissa villkor enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. Vid en sådan kvalificerad fusion tar det överlåtande företaget inte upp någon inkomst och drar inte heller av någon utgift pga fusionen. Det övertagande företaget träder in i det överlåtande företagets skattemässiga situation. En s k kvalificerad fusion innebär därför att det råder kontinuitet i beskattningen och det övertagande företaget anses ha bedrivit det överlåtande företagets verksamhet fr o m ingången av det beskattningsår då fusionen gjordes.

Det var här fråga om ett bolag som avsåg att genomföra en kvalificerad fusion med ett av sina dotterföretag och skulle därigenom överta dotterbolagets inventarier. Bolaget tillämpar reglerna om räkenskapsenliga avskrivningar. Dotterbolaget hade dock ett tidigare år skrivit upp sitt inventarievärde i räkenskaperna och tillämpar därefter restvärdesavskrivningar. Vid tidpunkten för fusionen var värdet på inventarierna enligt dotterbolagets balansräkning lägre än det skattemässiga värdet. Efter fusionen kommer bolaget att ta upp de övertagna inventarierna till samma värde som de hade i dotterbolagets räkenskaper.

Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få svar på om bolaget får tillämpa räkenskapsenlig avskrivning under fusionsåret och i så fall hur skillnaden mellan det skattemässiga värdet och det bokförda värdet på övertagna inventarier ska hanteras. Skatterättsnämnden ansåg att bolaget inte hade rätt till räkenskapsenliga avskrivningar. Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att det skulle fastställas. Bolaget yrkade i sin tur att det skulle ändras.

HFD konstaterar i domen att ett övertagande företag som före en kvalificerad fusion hade rätt att tillämpa räkenskapsenliga avskrivningar inte förlorar den rätten av det skälet att det överlåtande företaget inte fick tillämpa metoden. Om värdet på inventarierna enligt balansräkningen hos överlåtande företag året före fusionen var lägre än det skattemässiga värdet och samma värde används i övertagande företags räkenskaper efter fusionen är en förutsättning för att behålla rätten till räkenskapsenlig avskrivning att avdrag görs med belopp motsvarande mellanskillnaden. Enligt HFD förlorar bolaget inte rätten att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning pga fusionen förutsatt att man gör avdrag enligt 18 kap 21 § inkomstskattelagen. Avdraget fördelas på fem år.

Mazars skattejurister kommenterar:

Om värdet i balansräkningen är högre än det skattemässiga värdet har företaget inte rätt att göra räkenskapsenlig avskrivning. Det finns då möjlighet att ändå göra räkenskapsenlig avskrivning under förutsättning att skillnaden mellan värdet på inventarierna enligt balansräkningen och det skattemässiga värdet tas upp som en intäkt. Detta innebär att inventariernas skattemässiga värde höjs. Värdet i räkenskaperna kommer då att överensstämma med det skattemässiga värdet. Det här kan bero på att företaget gör högre värdeminskningsavdrag vid beskattningen än i räkenskaperna eller att inventarierna har skrivits upp i räkenskaperna. Uppskrivningsåret är företaget då hänvisat till att tillämpa restvärdesavskrivning och året därefter kan återgång till räkenskapsenlig avskrivning ske genom att ta upp en intäkt.

Vad gäller det omvända fallet, dvs när värdet enligt balansräkningen är lägre än det skattemässiga värdet, som i det aktuella fallet, ska ett särskilt avdrag göras för att få övergå till räkenskapsenlig avskrivning eller vid en fusion få behålla rätten till räkenskapsenlig avskrivning.

Det är många frågor som aktualiseras i samband med en fusion. Kontakta gärna vårt skatteteam för att få hjälp med dessa frågor och problemställningar.

HFD 2687-18

Tillbaka till Innehållsförteckningen