Månadens case

EU-domstolen anser att en femdagarskurs i redovisning ska beläggas med moms i det land där kursen hålls.

EU-domstolen har i dom den 13 mars 2019, mål nr C-647/17, ansett att en femdagarskurs i redovisning som tillhandahålls beskattningsbara personer ska bli föremål för mervärdesskatt på den plats där evenemangen faktiskt äger rum, dvs i det EU-land där kursen ges.

EU-domstolens slutsats kan innebära en förändrad rättstillämpning eftersom Skatteverket hittills accepterat att svenska kunder (som är beskattningsbara personer) som deltar i utlandskurser av detta slag kan faktureras med svensk moms (eftersom den s k huvudregeln är tillämplig).

Omständigheterna i målet

Srf konsulterna är ett svenskt bolag som tillhandahåller utbildning i bl a redovisningsfrågor. Detta sker genom kurser i Sverige men även utomlands. Srf Konsulterna ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN) för att få besked om hur momsen ska hanteras när Srf konsulterna säljer en tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning som äger rum i annat EU-land. 

Av 5 kap. 11 a § ML mervärdesskattelagen (och artikel 53 i mervärdesskattedirektivet) följer att ett tillträde till ett evenemang är omsatt inom landet om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige och köparen är en beskattningsbar person. Detsamma gäller för tjänster i anknytning till tillträdet. De evenemang som avses är:

  1. kulturella
  2. konstnärliga
  3. idrottsliga
  4. vetenskapliga
  5. pedagogiska
  6. av underhållningskaraktär, eller
  7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar

SRN ansåg att kursavgiften inte hade som huvudsaklig egenskap att ge rätt till tillträde till ett evenemang och att den tjänst som såldes därför stället omfattades av huvudregeln. Således ska Srf Konsulterna fakturera sina svenska kunder med svensk moms, även om en kurs hålls i annat EU-land.

SRN:s beslut överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som ställde frågan till EU-domstolen om hur bestämmelserna ska tolkas.

I dom den 13 mars, mål nr C-647/17, påpekade EU-domstolen att det är artikel 53 som ska tillämpas i en situation som den ifrågavarande, och fann att deltagande i en kurs mot betalning har nära samband med tillträde till kursen och att reglerna därför innebär att pedagogiska tjänster ska bli föremål för mervärdesskatt på den plats där evenemangen faktiskt äger rum, dvs i det EU-land där kursen ges.

Mazars skattejurister kommenterar:

Efter att ha tagit del av EU-domstolens dom kommer HFD avgöra frågan. Mycket talar för att HFD kommer att följa EU-domstolens utslag.

Det som prövades i målet var om en femdagarskurs, för vilken betalning och registrering skett i förväg, omfattades av begreppet ”tillträde till evenemang”. Av mervärdesskattelagen framgår inte klart hur begreppet ”evenemang” ska tolkas men har ansetts vara begränsat till en kortare tid. Det står emellertid klart att EU-domstolen anser att begreppet inrymmer just en kurs om fem dagar.

EU-domstolens dom innebär att arrangörer av utlandskurser, med liknande upplägg som det Srf konsulterna tillhandahåller, kommer att behöva momsregistrera sig i det land som kursen ges.

EU-domstolens dom bör få påverkan även på hur omsättningsland ska bestämmas för övriga evenemang som finns angivna i regeln.  

Om ni har några frågor om domen eller andra frågor rörande mervärdesskatt, är ni välkomna att kontakta oss på Mazars!

Tillbaka till Innehållsförteckningen