Kundförlust - tillåtet sätta ned utgående moms?

Det är endast en konstaterad kundförlust på en kundfordran som ger rätt till nedsättning av tidigare redovisad utgående moms. En kundförlust är konstaterad när det är sannolikt att kunden inte kommer att betala en faktura pga bristande betalningsförmåga.

För att kunna sätta ned tidigare redovisad utgående moms krävs att säljaren kan visa att denne vidtagit konkreta och tillräckligt långtgående åtgärder för att få betalt. Detta framgår bl a av en nyligen meddelad dom från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4455–18.

Kammarrätten ansåg inte att det är en tillräckligt långtgående åtgärd att endast ringa kunden för att försöka förmå kunden att betala. Kammarrätten uttalade att enbart den omständigheten att fordran är tvistig inte innebär att säljaren visat att kunden saknar tillgångar att betala med eller att fordran inte kommer att betalas. Nedsättning av tidigare redovisad moms medgavs därför inte. Eftersom bolaget minskade den utgående momsen utan att kundförlusten var konstaterad, ansågs bolaget ha lämnat oriktig uppgift och påfördes skattetillägg.

Det är således höga krav för att få sätta ned moms vid kundförlust. Hör av dig till oss om du är osäker på hur du ska hantera momsen vid en eventuell kundförlust.

Tillbaka till Innehållsförteckningen