Körskoleutbildning inte undantaget momsplikt

EU-domstolen har nyligen, i målet C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie, tolkat begreppet ”skolundervisning eller universitetsutbildning” i mervärdesskattedirektivet. I domen har körskoleutbildning satts under lupp och inte ansetts vara en från skatteplikt undantagen utbildning.

En trafikskola i Tyskland ansåg att de körskoleutbildningstjänster som de tillhandahåller omfattas av det undantag från mervärdesskatt som gäller för utbildning. Enligt den tyska skattedomstolen omfattas inte dessa tjänster av begreppet skolundervisning eller universitetsutbildning i den mening som avses i momsdirektivet. Frågan ställdes därför till EU-domstolen om begreppet utbildning även omfattar undervisning vid en trafikskola som tillhandahålls för att eleverna ska erhålla körkort i kategorierna B och C.

Begreppet syftar enligt domstolen på ett system med integrerad överföring av kunskaper och färdigheter rörande en bred uppsättning av ämnen samt fördjupning av dessa kunskaper och färdigheter i takt med elevens specialisering inom de olika nivåer som ingår i detta system. P.g.a. att utbildningen var specialiserad kunde den inte anses utgöra sådan utbildning som omfattas av undantaget.

EU-domstolen har tidigare slagit fast att undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt, dock utan att undantagsbestämmelsen förlorar sin effekt. En lärares förmedling av kunskaper och färdigheter till studenterna utgör en särskilt viktig beståndsdel i en undervisningsverksamhet. I förhandsavgörandet av mål C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie, framhåller nu EU-domstolen att körkortsundervisning vid trafikskola i och för sig inbegriper praktiska och teoretiska kunskaper, men att den samtidigt är en specialiserad utbildning som inte innebär en överföring av kunskaper och färdigheter rörande en bred uppsättning av ämnen samt fördjupning av kunskaper, vilka är kännetecknande för skolundervisning och universitetsutbildning.

Körskoleundervisning som tillhandahålls av en trafikskola omfattas således enligt EU-domstolen inte av mervärdesskattedirektivets begrepp undervisning.

Mazars skattejurister kommenterar:

Det står sedan tidigare klart att begreppet undervisning inte enbart avser undervisning som leder till en examen i syfte att få en viss kvalifikation eller som gör det möjligt att få en utbildning för utövande av en yrkesverksamhet. Begreppet omfattar även andra tjänster som avser undervisning som ges i t.ex. skolor eller på universitet i syfte att utveckla elevernas eller studenternas kunskaper och färdigheter, förutsatt att tjänsterna inte enbart utgör fritidsaktiviteter.

Tidigare har ansetts gälla att undantaget för utbildning i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (ML) blir tillämpligt när en underentreprenör inom ramen för en skol- och universitetsutbildning får i uppdrag att ta hand om hela den självständiga delen av ett ämne, t.ex. branschkunskap inom ramen för en yrkesutbildning och åtar sig att handha samtliga delar som behövs för att utbildningen i det specifika ämnet ska kunna genomföras samt även tar hand om upplägg och planering av ämnet. Därigenom anses nämligen underentreprenören ha ett sådant ansvar mot utbildningsanordnaren att det är fråga om en mervärdesskattebefriad utbildningstjänst.

En trafikskola som under eget ansvar genomför teoriutbildning på uppdrag av en gymnasieskola enligt studieplan har därför ansetts tillhandahålla undantagna utbildningstjänster. Domen från EU-domstolen riskerar nu innebära att det inte längre räcker med att trafikskolan tar ett helhetsansvar för upplägg, planering och genomförande av en viss kurs, om de kunskaper som förmedlas inte är tillräckligt breda för att kvalificeras som undervisning. Här finns alltså en risk för att den nuvarande ordningen kan förändras. Det återstår att se hur Skatteverket tolkar EU-domstolens dom och vilka förändringar det kan få för framför allt de privata utbildningsföretagen.

Mål C-449/17

 

Tillbaka till Innehållsförteckningen