HFD:s förhandsbesked om väsentlig anknytning

Ett gift par anses enligt fastställt förhandsbesked inte ha väsentlig anknytning till Sverige trots att mannen har väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. I bedömningen läggs vikt vid den långa tid som förflutit sedan makarna flyttade ut från Sverige 2004.

Makarna i det aktuella ärendet flyttade från Sverige 2004. Vid tidpunkten ägde maken mindre än 1 % av både röster och kapital i ett schweiziskt börsnoterat bolag. Först efter 2010 ärvde han en större post röststarka aktier och kom att äga 15,6 % av kapitalet och 53 % av rösterna i bolaget. Koncernen bedriver genom dotterbolag verksamhet i ett stort antal länder, bl a i Sverige där verksamheten står för 15 % av omsättningen. Makarna har inte behållit någon permanentbostad i Sverige men äger däremot två fritidshus och en mindre skogsfastighet här. De deltar dock inte aktivt i förvaltningen av skogsfastigheten.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde bedömningen att makens indirekta innehav av aktier i svenska dotterbolag samt styrelseposten i moderbolaget innebär att mannen har väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Makan har genom den ekonomiska gemenskapen mellan makar motsvarande inflytande. I den samlade bedömningen av om det finns väsentlig anknytning ska dock samtliga omständigheter av betydelse beaktas. En sådan omständighet är enligt HFD utlandsvistelsens längd. Mot bakgrund av den tid som förflutit sedan utflyttningen 2004 kan det ekonomiska engagemanget inte ensamt medföra att de ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Dessutom förvärvades nuvarande kapitalinnehav och röstmajoritet i moderbolaget efter 2010.  Övriga anknytningsfaktorer som fastigheterna kan inte tillmätas någon större betydelse. Vid en samlad bedömning anser HFD att makarna inte har väsentlig anknytning till Sverige.

Mazars skattejurister kommenterar:

HFD lägger här vikt vid den långa tid som förflutit sedan utflyttningen och anser att detta faktum tillsammans med omständigheten att det väsentliga inflytandet i näringsverksamheten uppstått först flera år efter utflyttning väger över till makarnas fördel. Frågeställningar och skattekonsekvenser i samband med utflyttning är inte sällan svåra att överblicka och förutse. Kontakta våra skattejurister för att undvika problem i samband med en utflyttning.

Mål nr 3479-18

Tillbaka till Innehållsförteckningen