HFD om aktieägartillskott och beloppsspärren

Fråga i målet var om ovillkorade aktieägartillskott som lämnats till ett underskottsföretag fick räknas med i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i underskottsföretaget vid tillämpning av beloppsspärren.

Vid en ägarförändring som innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag finns regler som kan medföra att underskottsföretaget kan förlora en del av sina inrullade underskott. Underskottsföretaget får behålla underskott upp till 200 % av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet. Underskott överstigande denna beloppsspärr går däremot förlorade.

Skatterättsnämnden (SRN) lämnade ett förhandsbesked där man ansåg att utgifter för successiva förvärv av aktier i ett underskottsföretag får räknas med vid beräkning av beloppsspärren. (fråga 1 och 2). SRN menade däremot att ovillkorade aktieägartillskott inte kan räknas med (fråga 3). Skatteverket överklagade fråga 3 till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Skatteverket ansåg att då ett ovillkorat aktieägartillskott inte innebär förvärv av andelar och därmed röster i bolaget påverkar det inte det bestämmande inflytandet och ska därför inte heller påverka beräkningen av beloppsspärren. Företaget ansåg däremot att eftersom ett ovillkorat aktieägartillskott räknas med i anskaffningsvärdet för aktierna ska det även räknas med i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i underskottsföretaget.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövade frågan om ett ovillkorat aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får räknas med i utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet vid beräkning av beloppsspärren. Bolaget som lämnat de ovillkorade aktieägartillskotten har inte förvärvat några andelar med rösträtt i underskottsföretaget. För att en utgift ska beaktas vid beräkningen krävs att det är fråga om en utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet. Enligt HFD innebär det att ett ovillkorat aktieägartillskott inte kan anses vara en sådan utgift och domstolen fastställer därmed SRN:s förhandsbesked i överklagad del.

Mazars skattejurister kommenterar:

Vid en ägarförändring som innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag inträder en beloppsspärr. Underskottsföretaget får inte dra av underskott som uppkommit före det beskattningsår då beloppsspärren inträder till den del underskotten överstiger 200 % av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget. Av bestämmelserna i 40 kap 15 § inkomstskattelagen följer enligt HFD att ett ovillkorat aktieägartillskott inte kan anses utgöra en utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet eftersom tillskottsgivaren inte härigenom förvärvat några andelar med åtföljande rösträtt i underskottsföretaget.
Kontakta gärna vårt skatteteam om ni har frågor i samband med ägarförändringar och omstruktureringar med underskottsföretag inblandade.

HFD 3746-18

Tillbaka till Innehållsförteckningen