Fastighet bedöms ej medföra väsentlig anknytning

Ägarna till en fastighet som ej använts som permanent bostad på över fyra år bedöms enligt Skatterättsnämnden (SRN) inte ha väsentlig anknytning till Sverige. Enligt bedömningen anses bostaden utgöra en fritidsfastighet.

Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt i landet anses obegränsat skattskyldig här. Vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige måste hänsyn tas till ett flertal faktorer. Anknytningsfaktorer av relevans är t ex om personen är svensk medborgare, äger en fastighet, har familj eller bedriver näringsverksamhet i Sverige. Att en skattskyldig som flyttar utomlands behåller en bostad i Sverige som före utflyttningen använts för permanent boende brukar enligt praxis vanligtvis utgöra en stark anknytningsfaktor. Däremot ger i regel inte innehav av en fastighet som enbart använts som fritidsbostad väsentlig anknytning.

SRN gjorde bedömningen att vid tidpunkten för utflyttningen från Sverige kommer det att ha gått mer än fyra år sedan den ena maken använde en av fritidsfastigheterna som permanentbostad. Det innebär enligt SRN att det saknas anledning att betrakta fastigheten som något annat än en fritidsbostad. Makarnas kvarvarande anknytningsfaktorer till Sverige i form av två fritidsfastigheter leder inte till att de ska anses ha väsentlig anknytning hit efter flytten till utlandet.

Har du frågor i samband med en förestående utflyttning från Sverige? Kontakta gärna våra skattejurister.

SRN 93-18/D

Tillbaka till Innehållsförteckningen