Direktavdrag för förbättringskostnader

I domen ansåg Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden ska få dras av i sin helhet som utgifter för reparation och underhåll.

I samband med ett upprustningsprojekt bytte ett bolag ut fönster i sina hyresfastigheter. De ursprungliga fönstren var tvåglasfönster med träram från tidsperioden 1930-1960. Dessa byttes mot nya treglasfönster med aluminiumbeklädd träram.

Utgifter för att reparera och underhålla en byggnad får dras av omedelbart. Enligt praxis kan rätten till omedelbart avdrag i vissa fall begränsas om åtgärden medför en förbättring i förhållande till byggnadens ursprungliga skick. Utgifter som inte får dras av omedelbart räknas istället in i byggnadens anskaffningsvärde och avdrag får ske genom årliga värdeminskningsavdrag.

Skatteverket vägrade bolaget direktavdrag för utgifterna för fönsterbytet. Skatteverket ansåg att fönsterbytet visserligen var att anse som reparation och underhåll men att det hade inneburit en standardförbättring i förhållande till byggnadens ursprungliga skick. Den del av utgifterna för fönsterbytet som ansågs motsvara en standardförbättring uppskattades till 30 % och omedelbart avdrag för den delen vägrades.

Bolaget överklagade beslutet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att för att ett omedelbart avdrag ska begränsas på grund av att en åtgärd har medfört en förbättring av byggnadens ursprungliga skick måste det röra sig om en mer markant förändring som kan anses förhöja byggnadens värde utöver vad som följer av en ordinär reparations- och underhållsåtgärd. Enligt HFD framgick inte annat än att den förbättring av byggnaderna som bytet av fönstren inneburit i form av t ex högre energieffektivitet och lägre underhållskostnader är en följd av den allmänna tekniska utvecklingen på området. HFD bedömde därför att det inte kan anses röra sig om en sådan förbättring för vilken istället årliga värdeminskningsavdrag ska göras. Bolaget hade därför rätt att dra av utgifterna i sin helhet som utgifter för reparation och underhåll.

Mazars skattejurister kommenterar:

Gränsdragningen mellan förbättringskostnader och reparations- och underhållskostnader är inte alltid enkel. Våra skattejurister kan hjälpa dig att reda ut begreppen i det enskilda fallet.

HFD 2482--2485-18

Tillbaka till Innehållsförteckningen