Aktiegåvor var skattefria

Gåvor i form av aktier till två personer som är verksamma i aktiebolaget från kusiner och en syster har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som skattefria förvärv.

X AB är holdingbolag för bl a det verksamhetsdrivande bolaget Y AB. X ägs till lika delar av C å ena sidan och hans brors änka D och hennes barn å andra sidan. Familjen vill som ett första steg i ett generationsskifte utöka ägarkretsen till att även omfatta C:s barn. C och D kommer att minska sina aktieinnehav i samband med detta. C:s son A som är VD i X ska få sammanlagt 360 aktier av fyra av sina kusiner. D:s son B som är anställd och styrelse­ledamot i X ska få 60 aktier av sin ena syster. Utöver dessa gåvor kommer C och D att skänka aktier till sina respektive barn.

Efter gåvorna kommer aktieinnehavet mellan C och hans barn å ena sidan och D och hennes barn å den andra inte längre vara lika fördelat. Skälet till att frångå likafördelningen är att man vill att de söner som driver koncernen tillsammans med C och D ska ha störst ägarandel. De kommer därför att inneha 1 000 aktier vardera medan icke aktiva söner kommer att ha 280 aktier vardera och döttrarna 140 aktier vardera oavsett om de är anställda i bolaget eller inte.

A och B vill veta om kusinernas respektive systerns överlåtelser av aktier till dem medför att de ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Skatterättsnämnden anför att två av de kusiner A ska få aktier av innehar före överlåtelsen cirka 5,5 % vardera av aktierna i X. De andra två innehar cirka 2,8 % vilket är lika stor andel som innehas av den syster B ska få aktier av. Det bör innebära att de omfrågade överlåtelserna var för sig saknar sådant samband med X att de inte kan anses utgöra ersättning för A:s och B:s arbete i det bolaget.

De aktuella överlåtelserna ingår dock i ett förfarande med överlåtelser som är beroende av varandra för att uppnå önskat slutresultat, anför nämnden. Ett gemensamt beslut av alla aktieägarna ligger till grund för överlåtelserna. Mot denna bakgrund får ändå ett sådant samband anses föreligga som gör att överlåtelserna i och för sig kan betraktas som ersättning för arbete.

Skatterättsnämnden anför att dessa förmögenhetsöverföringar får dock, mot bakgrund av lämnade uppgifter, i allt väsentligt anses ha ett annat syfte än att belöna sökandena för deras arbetsprestationer. Slutsatsen är att A och B inte ska beskattas i inkomstslaget tjänst för värdet av de aktier de mottar från sina kusiner respektive sin syster.

Artikel av: Ulrika Bergstrand, skattejurist Mazars Malmö.

"För att det ska vara aktuellt att betrakta en överlåtelse av aktier som ersättning för en persons arbete i ett bolag krävs att det finns ett tillräckligt starkt samband mellan överlåtare och det aktuella bolaget. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2017 ref 38 II kunde det ifrågasättas om sambandet med bolaget var tillräckligt starkt när förvärvet skedde från en minoritetsägare med låg ägarandel (12 %). Domstolen fann emellertid att det även i en sådan situation kunde finnas utrymme för att anse att förvärvet kan härledas från arbetsgivaren, om övriga omständigheter tydligt talade för det.

Det framgår vidare av referatet att nära släktskap talar för att överlåtelsen är benefik. När det gäller överlåtelser från föräldrar till barn torde således regelmässigt kunna antas att syftet är rent benefikt, om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att så är fallet. En sådan omständighet kan t.ex. vara att marknadsmässig ersättning inte har utgått för arbetet. Också i andra fall av nära släktskap och vänskap bör ett påstående om ett benefikt syfte kunna godtas, men då under förutsättning att det stöds även av omständigheterna i övrigt.

I rättsfallet HFD 2016 ref. 69 ansågs en förmögenhetsöverföring i form av aktier i ett bolag från föräldrar till en son som var verkställande direktör i bolaget ha ett annat syfte än att belöna sonen för hans arbetsprestationer. Sonen fick dels 10 % av aktierna, dels fick han och hans två syskon dela på 15 % av aktierna.

Det bör således med tydlighet framgå att det finns ett annat syfte än att belöna gåvotagaren för utfört arbete, t ex att fråga är om ett generationsskifte eller en omstrukturering av verksamheten.

Välkommen att kontakta Mazars skattejurister om ni har frågor angående aktiegåvor."

Ulrika Bergstrand, skattejurist Mazars Malmö.

Skatterättsnämndens förhandsbesked 20-19/D

Tillbaka till Innehållsförteckningen