Mazars Newsletter

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

Skatteåret 2019 och nyheter inför 2020

Nyhet 1_NovDec2019
Året lider mot sitt slut och det är hög tid att summera ihop dels några av de regler inom skatteområdet som trätt i kraft under 2019, dels några av de nyheter som börjar gälla från och med 2020. Vi beskriver här reglerna kortfattat.

Read more

Förhandsbesked om friskvård

Nyhet 2_Nov_Dec2019
Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för fält- och westernskytte samt för kurs i hästkörning har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån.

Read more

Löneunderlag i fåmansföretag

Nyhet 3_Nov_Dec2019
Årsskiftet närmar sig och det kan vara aktuellt för delägare i fåmansföretag att se över sitt löneuttag. För att få tillgodoräkna sig löneunderlag vid beräkning av gränsbelopp finns det ett krav på delägaren att ta ut en viss lön från företaget året före beskattningsåret.

Read more

Månadens case

Domstol
Högsta förvaltningsdomstolen om stadigvarande vistelse. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar ett förhandsbesked och anser att en person bosatt i utlandet har stadigvarande vistelse i Sverige. Vidare fastställer HFD ett annat förhandsbesked om att en person inte har stadigvarande vistelse här.

Read more

Oenighet kring koncernintern prissättning

Nyhet 5_Nov_Dec2019
Prissättning av produkter och tjänster inom en koncern ska resultera i en rättvis fördelning av resultat från ett skattemässigt perspektiv. I aktuellt fall har en svensk filials resultat justerats efter att Skatteverket bedömt att den resultatallokering som tillämpats har medfört att för höga kostnader redovisats i filialen vilket medfört att filialen redovisat ett negativt skattemässigt resultat. Filialen har även påförts skattetillägg. Kammarrätten har nu kommit med ett avgörande där de instämmer i och fastställer Skatteverkets beslut.

Read more

Momsavdrag för solcellsanläggning

Nyhet 6_Nov_Dec2019
HFD har i dom den 25 oktober 2019 beslutat att en bostadsrättsförening, som har installerat en solcellsanläggning på sina bostadsbyggnader, får dra av den del av den ingående mervärdesskatten för installationen som är hänförlig till föreningens skattepliktiga försäljning av el.

Read more