Mazars Newsletter

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

Nytt ställningstagande om beskattningsland

Nyhet 1_Nyhetsbrev juni 2019
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har – efter att ha inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen (C-647/17) – i dom den 5 juni 2019 funnit att femdagarskurs i redovisning som tillhandahålls beskattningsbara personer ska bli föremål för mervärdesskatt i det EU-land där kursen ges.

Read more

Moms på nyemissionskostnader blev avdragsgilla

Nyhet 2_nyhetsbrev Juni 2019
I en dom från Kammarrätten i Stockholm medgavs ett holdingbolag avdrag för moms på omkostnader vid en börsintroduktion och nyemission såsom allmänna omkostnader.

Read more

Månadens case

Domstol
Skattebesked om ettårsregeln. Enligt Skatterättsnämnden (SRN) ska tjänsteresor till tredje land anses utgöra sådana kortare avbrott i utlandsvistelsen som räknas in i den tid för vistelse som avses i ettårsregeln. Vid omfattande avbrott i utlandsvistelsen ska resor till tredje land dock inte räknas som sådana kortare avbrott som ska räknas in i vistelsetiden enligt ettårsregeln.

Read more

Direktavdrag för förbättringskostnader

Nyhet 4_Nyhetsbrev juni 2019
I domen ansåg Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden ska få dras av i sin helhet som utgifter för reparation och underhåll.

Read more

Bostadsrätter ansågs vara lagertillgångar

Nyhet 5_Nyhetsbrev juni 2019
Skatteverket beskattade en man för vinst vid försäljning av tio bostadsrätter i inkomstslaget näringsverksamhet istället för kapital. Mannen har bott i en av bostadsrätterna och den försäljningen ska därför enligt kammarrätten beskattas i inkomstslaget kapital, men övriga bostadsrätter utgör näringsbostadsrätter och lagertillgångar i näringsverksamheten.

Read more