Mazars Newsletter

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

Körskoleutbildning inte undantaget momsplikt

Nyhetsbrev maj 2019_1
EU-domstolen har nyligen, i målet C-449/17 A & G Fahrschul-Akademie, tolkat begreppet ”skolundervisning eller universitetsutbildning” i mervärdesskattedirektivet. I domen har körskoleutbildning satts under lupp och inte ansetts vara en från skatteplikt undantagen utbildning.

Read more

HFD om aktieägartillskott och beloppsspärren

Nyhetsbrev maj 2019_2
Fråga i målet var om ovillkorade aktieägartillskott som lämnats till ett underskottsföretag fick räknas med i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i underskottsföretaget vid tillämpning av beloppsspärren.

Read more

Månadens case

Domstol
Räkenskapsenlig avskrivning vid fusion. HFD ändrar SRN:s förhandsbesked och medger övertagande företag rätt att göra räkenskapsenliga avskrivningar i samband med en kvalificerad fusion.

Read more

Uthyrning av vårdpersonal – en uppdatering

Nyhetsbrev maj 2019_4
Vi har tidigare skrivit om uthyrning av vårdpersonal sedan Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2018 ref. 41 ansett att sådana tjänster, under vissa förutsättningar, är momspliktiga. Domen har medfört en häftig diskussion i olika gränsdragningsfrågor.

Read more

Fastighet bedöms ej medföra väsentlig anknytning

Nyhetsbrev maj 2019_5
Ägarna till en fastighet som ej använts som permanent bostad på över fyra år bedöms enligt Skatterättsnämnden (SRN) inte ha väsentlig anknytning till Sverige. Enligt bedömningen anses bostaden utgöra en fritidsfastighet.

Read more

Arkiverade nyhetsbrev 2018

Här hittar du alla nyhetsbrev från 2018.

Read more