Styrelsearvode utgör inkomst av tjänst

Styrelsearvode som betalas ut till styrelseledamots helägda advokataktiebolag utgör inkomst av tjänst för styrelseledamoten.

Styrelseuppdrag har av praxis ansetts vara personliga uppdrag som i normalfallet ska beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdraget. I Skatterättsnämndens förhandsbesked den 18 juni i år var fråga om det förelåg särskilda förutsättningar att frångå denna presumtion. A hade uppdrag som styrelseledamot i det börsnoterade bolaget X, men arvodet fakturerades från A:s helägda aktiebolag Y.

Arvodet från X var fast och utgick årligen för de ca 200 timmar som A uppskattar omfattas av styrelseuppdraget. A ansåg att arvodet skulle tas upp till beskattning i advokataktiebolaget Y med motiveringen att uppdraget utförts inom ramen för hans advokatverksamhet och av honom i egenskap av advokat. Av den anledningen ansåg A att presumtionen om tjänstebeskattning skulle anses bruten.

Skatteverket ansåg att uppdraget som styrelseordförande innebar ett övergripande ansvar för verksamhetens utveckling och inte sådant juridiskt arbete som skulle knyta uppdraget till advokatverksamheten. Skatteverket menade att styrelsearvodet skulle tas upp av A som inkomst av tjänst.

Presumtionen att inkomster från styrelseuppdrag ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst av den ledamot som utför uppdraget kan endast under särskilda förutsättningar frångås. Eftersom det inte var fråga om ett tidsmässigt avgränsat uppdrag gällande en specifik insats i bolaget X meddelade Skatterättsnämnden att styrelsearvodet ska tas upp till beskattning av A som inkomst av tjänst.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share