Sänkt moms på elektroniska publikationer

Ekofinrådet enades under hösten 2018 om en ändring i mervärdesskattedirektivet som innebär att det blir möjligt att tillåta lägre skattesats för elektroniska publikationer. Nu föreslås att Sverige ska införa regler som medför att dylika publikationer beskattas med 6 procent på samma sätt som fysiska publikationer fr o m den 1 juli 2019.

Förslaget innebär att skattesatsen sänks på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som inte omfattas av förslaget är sådana som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik.

Promemorian har lämnats på remiss och svarstiden för remissinstanserna löper ut den 21 januari 2019.

Fi2018/03828/S2

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share