Ingen förmånsbeskattning för aktiegåva

Gåvor i form av aktier i ett aktiebolag till bröder som före pensionering varit anställda i bolaget och dess dotterbolag ansågs utgöra skattefria förvärv.

X AB är moderbolag i en koncern. Verksamheten skapades på 1970-talet och ägdes av tre bröder med en tredjedel vardera enligt faderns önskemål. 

A och B har tidigare varit aktiva i bolaget genom anställning som kalkylansvarig i ett av koncernbolagen respektive som säljare och fastighetsansvarig. C:s engagemang i koncernen var dock större än de andra brödernas, vilket efter hand resulterade i en överenskommelse om en ny ägarfördelning där C innehade 82 procent, A 16 procent och B 2 procent av aktierna. A och B har haft marknadsmässiga löner under hela sin anställningstid.

Idag är samtliga bröder pensionerade och C har haft för avsikt att återställa den ursprungliga ägarfördelningen. C lät därför överlåta aktier genom gåva till sina två bröder så att den ursprungliga ägarfördelningen med en tredjedel vardera uppnåddes.

Skatterättsnämnden framhöll att aktieöverlåtelserna får anses ha sin grund i släktskapet mellan gåvogivaren och gåvotagarna samt givarens önskemål om att förmögenhetsmässigt jämställa bröderna. Överlåtelserna är därför av benefik karaktär och någon inkomstbeskattning av A och B för aktiernas värde ska inte ske. Överlåtelserna ansågs således vara skattefria gåvor för bröderna.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 19 juni 2018 dnr. 14-18/D

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share