Idrottsmoms på paintball

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked och förklarar att mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av paketerbjudanden för att spela paintball.

I ett förhandsbesked från 2017 uttalade SRN att tillhandahållande av ett paketerbjudande bestående av tillgång till paintballanläggning, instruktör, domare, skyddskläder, skyddsutrustning och paintballkulor inte ska omfattas av den reducerade skattesatsen för idrottstjänster. SRN ansåg inte att det var fråga om idrott utan snarare om en aktivitet av nöjeskaraktär. Förhandsbeskedet överklagades och har vid prövningen nu ändrats av HFD.

HFD framhåller att verksamhet som är att beteckna som ren rekreation eller nöje inte omfattas av begreppet idrott. En samlad bedömning av transaktionens alla delar måste dock göras och om verksamhetens karaktär huvudsakligen präglas av möjligheten till idrottsutövning eller fysisk träning ska tillhandahållandet anses utgöra idrottslig verksamhet.

Paketerbjudandet präglas enligt HFD huvudsakligen av att besökarna ges möjlighet till fysisk träning och bör ses som ett enda tillhandahållande som i sin helhet omfattas av den reducerade skattesatsen  för tjänster på idrottsområdet, d v s sex procent.

I och med paintball-domen har begreppet idrottstjänster getts en mer omfattande räckvidd än tidigare. Vi har dock även i rättsfallet HFD 2017 not. 9 sett att man gett begreppet en vidare tolkning. I det senare fallet ansågs entréavgiften till en trampolinpark omfattas av den reducerade skattesatsen. 

HFD Mål nr 3405–18

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share