Förslag om utflyttningsskatt

Skatteverket har nu lämnat ett förslag om utflyttningsskatt till Finansdepartementet. Tillgångar som ska omfattas är bland annat aktier.

Skatteverket har lämnat ett förslag till Finansdepartementet om utflyttningsbeskattning. Förslaget träffar personer som bott i Sverige fem av de senaste tio åren och har en orealiserad nettovinst på kapitaltillgångar överstigande 100 000 kr. Förslaget innebär att kapitaltillgångarna ska anses avyttrade vid utflyttningen vilket medför att den orealiserade nettovinsten ska tas upp till beskattning i Sverige. Syftet anges vara att skydda den svenska skattebasen och motverka skatteundandragande.

De kapitaltillgångar som föreslås omfattas är bl a aktier och andelar i svenska handelsbolag. Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar som ingår i en näringsverksamhet samt fastigheter och bostadsrätter ska enligt förslaget inte omfattas av utflyttningsbeskattning.

Enligt Skatteverkets beräkningar flyttar mellan 1 000 och 2 000 personer ut från Sverige varje år vilka har en nettovinst överstigande det föreslagna gränsbeloppet. Myndigheten konstaterar dock att de flesta kommer att få anstånd med att betala skatten till dess att tillgången faktiskt avyttras.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 och ska tillämpas på utflyttningar efter detta datum.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share