Försäljning av upplevelsekort

Försäljning av upplevelsekort som under begränsad tid ger innehavaren tillgång till olika attraktioner, utan att betala någon ytterligare ersättning, är skattepliktig omsättning. Säljarens åtagande att se till att köparen kan ta del av attraktionerna får i sig anses utgöra en tjänst som tillhandahålls i utbyte mot betalning av kortet (HFD mål nr 1980-18).

En säljare av upplevelsekort, vilka ger användaren av kortet rätt att fritt nyttja flera olika attraktioner (sightseeingturer, nöjen och andra aktiviteter) hos tredje man, ansökte om förhandsbesked i Skatterättsnämnden för att få veta om moms ska redovisas redan när korten ställs ut eller först när dessa nyttjas för en viss attraktion. Sökanden menade själv att försäljningen av korten inte ska anses utgöra skattepliktig omsättning, eftersom kortet utgör en s.k. flerfunktionsvoucher och att det därför är först när köparen nyttjar kortet för en attraktion som en tjänst tillhandahålls och skattskyldighet till moms uppstår.

Enligt såväl Skatterättsnämndens som HFD:s mening är det dock fråga om en omsättning redan när kortet ställs ut. HFD motiverar det med att avtalet som ingås vid försäljningstillfället mellan säljaren och kortköparen innebär att säljaren åtar sig att se till att köparen kan ta del av attraktionerna. Det är detta åtagande i sig som får anses utgöra ett skattepliktigt tillhandahållande. Huruvida antalet attraktioner eller vilka attraktioner som köparen kommer nyttja är bestämt på förhand påverkar inte bedömningen av om det finns ett direkt samband mellan tillhandahållandet av tjänsten (säljarens åtagande) och den erhållna ersättningen (betalningen).

Fr.o.m. med den 1 januari 2019 kommer nya regler avseende vouchers att gälla som är gemensamma för EU:s medlemsstater. Bestämmelserna innehåller bl.a. definitioner för vad som ska anses vara en voucher samt när en sådan är att bedöma som en- respektive flerfunktionsvoucher. I det aktuella fallet prövades emellertid förutsättningarna utifrån dagens momsregler och visar på vilka svårigheter som finns när man ska avgöra vem som är skattskyldig för vad. Även om de nya momsreglerna är välkomna kommer antagligen fler gränsdragningsproblem att uppstå i framtiden.

Vår rekommendation är att företag som säljer eller förmedlar present-, rabattkort eller olika typer av vouchers ser över sin momshantering och kontrollerar så att momsen verkligen redovisas korrekt samt om de nya reglerna kan medföra några förändringar.

HFD Mål nr 1980–18

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share