Både förseningsavgift och företagsbot

Enligt Hovrätten strider det inte mot förbudet mot dubbelbestraffning att dels påföra förseningsavgift för att årsredovisning lämnats försent till Bolagsverket och dels utdöma företagsbot för att årsredovisning inte har upprättats i tid.

Företrädaren för ett aktiebolag dömdes för att ha åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att inte i rätt tid upprätta årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Företrädaren menade att det strider mot förbudet mot dubbelbestraffning att ålägga bolaget företagsbot eftersom bolaget redan påförts förseningsavgift beträffande den årsredovisning som avses med talan om företagsbot.

Av både Hovrättens och Tingsrättens bedömning framgår att reglerna om förseningsavgifter tar sikte på skyldigheten att i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) ge in bestyrkta kopior av årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket, medan reglerna om företagsbot tar sikte på kravet att som del av utövningen i näringsverksamhet upprätta årsredovisning i tid. Det är således inte fråga om samma gärning och förbudet mot dubbelbestraffning hindrar inte en talan om företagsbot mot aktiebolaget. Då styrelseledamoten och tillika företrädaren för bolaget inte såg till att bokföringsskyldigheten sköttes på rätt sätt och bröt mot två olika regelverk blir alltså påföljden både förseningsavgift och företagsbot (Hovrätten för Västra Sverige mål nr B 1302-18, 2018-09-03).

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share