Avdrag för klimatkompensation

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansåg att utgifter för klimatkompensation främjade avsättningen av bolagets ekologiska mejeriprodukter och därför var att anse som avdragsgilla marknadsföringskostnader.

Frågan om klimatkompensation ska anses utgöra avdragsgilla kostnader eller gåvor har behandlats i flera domar. Utfallet i dessa domar har i hög grad varit varierat. Senast i juni dömde HFD till fördel för det klimatkompenserande bolaget Arla Foods och medgav avdrag för kostnader med hänvisning till att dessa utgjorde avdragsgilla marknadsföringskostnader.

För att kompensera för den klimatpåverkan, i form av koldioxidutsläpp, som deras ekologiska mejeriprodukter orsakar har bolaget ingått ett avtal om klimatkompensation. Motparten står, mot ersättning, för certifierade trädplanteringsprojekt samt förvärv och makulering av utsläppskrediter motsvarande produkternas koldioxidpåverkan.

Frågan i målet gällde förutsättningar för att ett företag ska få avdrag för utgifter för att kompensera för de koldioxidutsläpp som följer av produktionen av dess ekologiska mejeriprodukter. Bolaget menade att klimatkompensationen utgör en stor del av bolagets marknadsföring av dess ekologiska sortiment och har lett till en positiv utveckling av försäljningen av dessa produkter.

Utgifterna för klimatkompensation ansågs mot denna bakgrund inte utgöra gåvor utan sådana marknadsföringskostnader som ska dras av i näringsverksamheten. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde därmed en annan bedömning än underinstanserna och beviljade bolaget avdrag med 5,8 miljoner kronor.

Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 29 juni 2018 i mål nr. 4428-17

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share