Aktier okvalificerade efter omstrukturering

En större omstrukturering på ägarnivå innebar att aktier som tidigare var kvalificerade enligt den s.k. konsultregeln ersattes med aktier som inte längre omfattades av konsultregeln och därför blev okvalificerade. HFD menade att eftersom omstruktureringen inte strider mot lagstiftningens syfte är inte heller skatteflyktslagen tillämplig.

En större byrå planerade att ändra sin ägarstruktur för nio europeiska länder. En av de svenska delägarna sökte förhandsbesked med frågan om hans andelar skulle vara fortsatt kvalificerade enligt konsultregeln eller om omorganisationen skulle innebära att hans andelar inte längre skulle omfattas av de s k 3:12-reglerna. Han ville också veta om lagen mot skatteflykt kunde tillämpas på förfarandet. Ett brittiskt bolag skulle bildas och äga mer än hälften av rösterna i verksamhetsbolagen i respektive land, resterande andelar skulle ägas av de lokala delägarna i respektive land. Det brittiska bolaget skulle bilda ett NYAB i vilket de svenska konsulterna skulle erbjudas att förvärva aktier motsvarande 20 procent av rösterna genom en riktad nyemission. Därefter skulle konsulternas aktier i byrån överlåtas till NYAB. Konsulterna kommer även att vara delägare i det brittiska bolaget.

Inklusive det indirekta ägandet genom det brittiska bolaget kommer konsulternas röstandel i NYAB att efter omstruktureringen understiga 50 %.

Skatterättsnämnden anförde att NYAB inte är ett fåmansföretag enligt definitionen i 57 kap. 3 § IL. Vidare framhölls att skatteflyktslagen inte är tillämplig eftersom förfarandet inte strider mot lagstiftningens syfte. Högsta förvaltningsdomstolen slöt sig till Skatterättsnämndens bedömning och fastställde förhandsbeskedet i den del det överklagats (HFD mål nr 6457-17, 2018-09-26).

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share