MAZARS Newsletter

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

 

Uthyrning av vårdpersonal

Skatteverket publicerade den 25 oktober ett ställningstagande om moms vid uthyrning av vårdpersonal till följd av domen HFD 2018 ref. 41. För att en tjänst ska kvalificeras som momsbefriad måste säljaren tillhandahålla vården för egen räkning och under eget ansvar – i annat fall är det fråga om momspliktig uthyrningsverksamhet.

Försäljning av upplevelsekort

Försäljning av upplevelsekort som under begränsad tid ger innehavaren tillgång till olika attraktioner, utan att betala någon ytterligare ersättning, är skattepliktig omsättning. Säljarens åtagande att se till att köparen kan ta del av attraktionerna får i sig anses utgöra en tjänst som tillhandahålls i utbyte mot betalning av kortet (HFD mål nr 1980-18).

Näringsverksamhet ger väsentlig anknytning

Om A skulle minska sitt andelsinnehav i ett svenskt fåmansföretag (X AB) från nuvarande 12,21% till 9,9 % får hon enligt Skatterättsnämnden inte längre väsentligt inflytande i näringsverksamhet och därmed inte heller väsentlig anknytning till Sverige.

Både förseningsavgift och företagsbot

Enligt Hovrätten strider det inte mot förbudet mot dubbelbestraffning att dels påföra förseningsavgift för att årsredovisning lämnats försent till Bolagsverket och dels utdöma företagsbot för att årsredovisning inte har upprättats i tid.

Aktier okvalificerade efter omstrukturering

En större omstrukturering på ägarnivå innebar att aktier som tidigare var kvalificerade enligt den s.k. konsultregeln ersattes med aktier som inte längre omfattades av konsultregeln och därför blev okvalificerade. HFD menade att eftersom omstruktureringen inte strider mot lagstiftningens syfte är inte heller skatteflyktslagen tillämplig.

Share