MAZARS Newsletter

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

 

Lokaluthyrning utgör förvaltning av dotterbolag

Ett moderbolags uthyrning av lokaler till dotterbolag ansågs utgöra deltagande i dotterbolagets förvaltning. Moderbolaget hade därmed avdragsrätt för ingående moms som erlagts på olika utgifter i samband med förvärv av aktierna i dotterbolagen.

Ändrade momsregler för elektroniska tjänster

En omsättningströskel för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster föreslås införas för bestämmande av beskattningsland. Omsättningströskeln föreslås uppgå till 99 680 kronor per år och gäller försäljning till konsumenter i andra EU-länder.

Rättegångsfel i Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten har avgjort ett mål utan att klaganden beretts tillfälle att yttra sig över det obligatoriska omprövningsbeslutet. Rättegångsfelet ansågs dock inte ha inverkat på målets utgång och har utan väsentlig olägenhet kunnat avhjälpas i kammarrätten.

Förslag till ändring av CFC-reglerna

Förslaget om en skärpning av CFC-reglerna (Controlled Foreign Company) har nu lämnats till Lagrådet för granskning. Förändringen innebär i korthet att färre länder kommer omfattas av den s.k. vita listan, vilket innebär att fler svenska delägare än tidigare kan komma att påverkas.

Utomståenderegeln vid indirekt ägande

En persons aktier i ett fåmansföretag anses kvalificerade då ägarna i ett annat fåmansföretag inte anses vara utomstående ägare p.g.a. att företagen bedriver samma eller likartad verksamhet.

Stiftelses beskattningstidpunkt

I avsaknad av uttrycklig reglering av frågan om rätt beskattningstidpunkt bedömer HFD att det ligger närmast till hands att rätten till allmänt avdrag för periodiskt understöd från en familjestiftelse infaller när stiftelsen fullföljer sitt ändamål.

Share