Utrangeringsavdrag medges inte om endast del av byggnad rivs

Utrangeringsavdrag kan inte medges när enbart delar av en byggnad rivs, det har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelat i en dom 17 mars 2021.

På fastigheten i fråga fanns fyra byggnader som utgjorde en gemensam enhet och behandlades som en enda byggnad avseende värdeminskningsavdrag. Bolaget som ägde fastigheten rev stora delar, ca 44 %, av byggnaden under ett par års tid och begärde därefter avdrag i inkomstdeklarationen för den del av anskaffningsvärdet för byggnaden som inte hade dragits av tidigare.

Om en byggnad utrangeras ska, enligt lagtexten, avdrag göras för den del av anskaffningsvärdet som inte dragits av tidigare. HFD framhöll dock att en förutsättning för att utrangeringsavdrag ska medges är att utrangeringen framstår som definitiv – ett förhållande som HFD, med hänsyn till att stora delar av byggnaden hade bevarats, inte ansåg föreligga i det nu aktuella fallet.

HFD anförde vidare att det inte finns något stöd i lagtexten för att fördela ett oavskrivet anskaffningsvärde mellan rivna respektive bevarade delar av en byggnad i proportion till hur stor andel som rivits respektive bevarats.

Agnes Sylvan Ly, skattejurist

 

skatt-kommentar png

Eftersom det tidigare saknats rättspraxis avseende frågan om utrangeringsavdrag kan medges när endast en del av en byggnad rivits är HFD:s avgörande välkommet. 

I äldre avgöranden från kammarrätterna finns exempel på att avdrag medgivits för en byggnad som tagits ur bruk men inte rivits. I ett annat fall har kammarrätten medgivit utrangeringsavdrag för delar av en byggnad som rivits. Den av HFD nu avkunnade domen ger dock beskedet att i vart fall utrangeringsavdrag för delar av byggnad eller byggnader som tillsammans utgör en byggnad/byggnadsenhet inte kan medges i fråga om när utrangeringen avser rivning. Hur det förhåller sig med situationer där en byggnad tagits ur bruk men ej rivits är måhända mer oklart även om Skatteverket är av uppfattningen att utrangering ska nekas i sådana fall också.

Kontakta gärna Mazars skattejurister om du frågor med anledning av domen.

Magnus Wikström, Skattejurist

Kontakta oss