Stödåtgärder till följd av Covid-19 - Sammanfattning

Coronapandemin har fortsatt stor påverkan på företag och regeringen kommer ständigt med förslag på nya och uppdaterade stödåtgärder. Vi informerar löpande om de åtgärder som vidtas. Här följer en sammanfattning av några av de mest omfattande stödåtgärderna, vad som gäller idag och vilka förslag som har lagts fram.

Korttidsarbete  

Korttidsarbete, även kallad korttidspermittering, ger en arbetsgivare möjlighet till att minska en anställds arbetstid och samtidigt erhålla stöd från staten så att den anställde till stora delar behåller sin ursprungliga lön. Arbetstiden kan minskas med 20, 40 eller 60 procent. Under perioden maj – juli 2020 kunde även arbetstidsminskning ske med 80 procent.  

Reglerna gäller från den 16 mars 2020 och stöd i samband med korttidsarbete kan beviljas under sex månader med möjlighet till en förlängning med tre månader, därefter inträder en karenstid på 24 månader innan ny permittering kan medges.  

Regering har nu föreslagit utökade möjligheter till korttidsarbete.  

 • Tidsgränsen för när karenstiden inträder ska tillfälligt tas bort fram till den 30 juni 2021, vilket innebär att korttidspermittering som beviljats under 2020 kan förlängas med upp till sju månader eller som längt till den 30 juni 2021. 
 • Den förstärkta subventionsgraden på 75 procent behålls till och med mars 2021 och därefter sänks till 50 procent. 
 • Korttidsarbete utökas genom att en arbetsgivare tillfälligt kan minska en anställds arbetstid med upp till 80 procent under perioden januari – mars 2021. Möjligheten att använda minskad arbetstid med 20, 40 eller 60 procent kvarstå.  
 • Arbetsgivare kommer att kunna tillvarata möjligheten till kompetensutveckling under den arbetsbefriade delen. Reglerna gör det möjligt för arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser att också får stöd för dessa. Ersättning ska kunna sökas retroaktivt från 1 januari 2021 och ges med 60 procent av ersättningsgrundande kostnader upp till ett högsta belopp per arbetstagare. Utförligare utformning av stödet är ännu inte klarlagt.  

Ikraftträdandet för de nya förslagen beräknas till den 15 februari 2021.  

Omställningsstöd 

Företag som på grund av Covid-19 har fått ett stort omsättningstapp kan erhålla ett s.k. omställningsstöd. Stödet kan beviljas företag som har F-skatt och bedriver näringsverksamhet i Sverige. Företag som är på obestånd, har skatteskulder eller är föremål för företagsrekonstruktion omfattas inte av stödet. Stödet kommer inte heller att betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. 

Stöd kan beviljas med max 70 procent av de fasta kostnaderna. 

Omställningsstöd har kunnat sökas för tre perioder; mars – april, maj och juni – juli 2020. Regeringen förslår en förlängning av stödet till att gälla till och med februari 2021. Månaderna delas upp i tre perioder; augusti – oktober 2020, november – december 2020 och januari – februari 2021. 

För att ha möjlighet till stöd måste omsättningen ha minskat med en viss andel i förhållande till omsättningen för samma månader under 2019. Omsättningstappet måste uppgå till mer än följande procentsatser: 

 • mars – april 2020: 30 procent 
 • maj 2020: 40 procent 
 • juni – juli 2020: 50 procent 
 • augusti – oktober 2020: 40 procent 
 • november – december 2020: 30 procent 
 • januari – februari 2021: 30 procent 

Regeringen föreslår även att ersättningsnivån för vissa företag höjs till 90 procent av de fasta kostnaderna under perioderna november – december 2020 och januari – februari 2021. Det omfattar företag som har: 

 • färre än 50 anställda och 
 • som inte har en balansomslutning eller omsättning över 10 miljoner euro per år (ca 100 miljoner kronor). 

För större företag kvarstår ersättningsnivån på 70 procent av de fasta kostnaderna.  

Det nya förslaget förväntas träda i kraft 1 mars 2021. 

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag 

Omsättningsstödet riktar sig till enskilda näringsidkare och till handelsbolag med minst en fysisk delägare. Stödet liknar omställningsstödet och kan ges till företagare som har fått stora omsättningstapp på grund av Covid-19. Stödet kan beviljas för mars – juli 2020. För att vara berättigad till stöd måste företagaren bedriva näringsverksamhet i Sverige, vara godkänd för F-skatt och har haft en omsättning under 2019 på minst 200 000 kr. 

Regeringen har lämnat förslag på att förlänga stödet till och med februari 2021. Samma krav som ovan ställs på företaget, däremot justeras kravet på omsättning för perioderna november 2020 – februari 2021 till 180 000 kr.  

För att vara berättigad till stöd måste omsättningen ha minskat med en viss andel i förhållande till nettoomsättningen under 2019. Ett omsättningstapp måste ha skett enligt följande: 

 • mars – april 2020: 30 procent 
 • maj 2020: 40 procent 
 • juni – juli 2020: 50 procent  
 • augusti – oktober 2020: 40 procent 
 • november – december 2020: 30 procent 
 • januari – februari 2021: 30 procent 

Det omsättningsbaserade stödet innebär att enskilda näringsidkare och handelsbolag kan få ersättning med upp till 75 procent av omsättningstappet. Enligt regeringen senaste förslag föreslås omsättningsstödet för perioderna november – december 2020 och januari – februari 2021 höjas till 90 procent av det faktiska omsättningstappet. 

 

Anstånd med skatteinbetalning 

Med anledning av Covid-19 har tillfälliga regler om anstånd med skatteinbetalningar införts. Tidigare har beslutats att anstånd kan beviljas för skatter (arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt) som är hänförliga för tiden mellan januari och september 2020. Anstånd medges med upp till tre månaders skatteinbetalningar och gäller under längst 12 månader. Bolag som får anstånd med skatteinbetalningar betalar en årlig ränta på 1,25 procent. Utöver den årliga räntan betalar man vid anstånd enligt de tillfälliga reglerna även en avgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet varje månad. Anståndsavgiften börjar man betala den sjunde månaden efter det att anstånd beviljats.  

Regeringen har föreslagit att anståndsreglerna ska utökas och förlängas. Föreslagen omfattar:  

 • Anstånd får beviljas för högst sex redovisningsperioder. För mervärdesskatt där redovisningen sker kvartalsvis får anstånd beviljas med högst två redovisningsperioder.  
 • Anstånd får beviljas även för skatter och avgifter för redovisningsperioder som infaller under oktober – december 2020. 
 • Anståndstiden utökas till att omfatta ytterligare 12 månader. 
 • Anståndsavgiften på 0,2 procent ska betalas på anstånd som beviljas efter ikraftträdandet av de nya reglerna och tas ut från och med den första kalendermånaden efter att anstånd beviljats.  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 8 februari 2021.  

 

Återinföring av tillfällig hyresrabatt 

Under våren 2020 infördes ett tillfälligt stöd där en hyresvärd kunde ansöka om ersättning för sänkt hyra till hyresgäster inom vissa särskilt utsatta branscher. Stödet kunde erhållas mellan april – juni 2020 och ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock med maximalt 25 procent av den ursprungliga hyran. 

Regeringen har nu lämnat ett förslag på att tillfälligt återinföra dessa bestämmelser till att även omfatta stöd för nedsatta hyror under perioden januari – mars 2021. Stödet riktar sig till hyresgäster inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av coronapandemin. En lista på vilka branscher som avses omfattas av stödet hittar du här

Stödet avser sänkning av den fasta hyran under 1 januari – 31 mars 2021 och ska kunna ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran, i övrigt följer hyresstödet tidigare uppbyggda regler. 

 

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga  

Från den 1 januari 2021 sänks arbetsgivaravgifterna för alla som vid årets ingång fyllt 18 år men inte 23 år. Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent, mot normalfallet 31,42 procent. 

Nedsättningen avser den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr per månad. Sänkningen gäller fram till 31 mars 2023. 

 

Nedstängningsstöd 

Den 18 januari 2021 presenterade regeringen ett nytt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning till följd av strängare restriktioner inom ramen för den nya pandemilag som trädde i kraft den 10 januari 2021.  

Stödet liknar omställningsstödet men är mer generöst på så sätt att stöd ska kunna beviljas med upp till 100 procent av de fasta kostnaderna. Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning. Omsättningstappet måste uppgå till minst 30 procent. Det nya nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är ikraft.  

Ikraftträdandet är möjligt tidigast i början av april men kommer att tillämpas retroaktivt. Regering avser att återkomma med mer information kring förslaget om det nya stödet.  

Artikel av: Lisa Dahl, skattejurist på Mazars i Göteborg.

skatt kommentar

Vi följer ständigt regeringens arbete kring de stödåtgärder som presenteras med anledning av coronapandemin. Håll gärna utkik på vår blogg, Mazars Sweden News, där vi löpande lägger upp information kring de stödåtgärder som offentliggörs.  

Per Kristerson, skattejurist på Mazars i Malmö.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev jan/feb 2021.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Want to know more?