Även koncernintern utdelning omfattas av utdelningsförbudet

Ett bolag som erhållit omställningsstöd hade under perioden mars 2020 – juni 2021 verkställt en koncernintern utdelning för att kunna genomföra räntebetalningar på ett lån som används i bolagets verksamhet. Kammarrätten i Stockholm konstaterar nu i dom 2021-06-04 i mål 7724-20 att även koncerninterna utdelningar, oavsett koncernens finansieringsmodell, omfattas av utdelningsförbudet enligt reglerna om omställningsstöd.

I förordningen om omställningsstöd framgår det att ett företag har rätt till omställningsstöd bl.a. om företaget under perioden mars 2020 – juni 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier, eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägare eller medlemmar, och ett sådant beslut inte heller har fattats av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period.

Kärnfrågan i kammarrättens avgörande var huruvida utdelningsförbudet i förordningen är absolut eller, om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, får anses finnas en möjlighet att bevilja omställningsstöd trots att utdelning beslutas eller verkställts.

Det görs enligt förarbetena ingen skillnad på om det är utdelning till den slutliga aktieägaren eller bolag längre ner i koncernen. Det räcker att ett beslut om utdelning har fattats för att rätten till omställningsstöd ska gå förlorad, vilket enligt kammarrätten visar att lagstiftarens avsikt varit att samtliga formellt beslutade utdelningar ska omfattas av förbudet, oavsett situationen i övrigt. Detta innebar för bolagets del att det inte hade någon betydelse till vilket bolag i koncernen utdelningen lämnades eller att dess finansieringsstruktur kommit på plats innan reglerna om omställningsstöd beslutades. Den koncerninterna utdelningen som genomförts av bolaget omfattades således, trots dessa omständigheter, av utdelningsförbudet.

Agnes Sylvan, Skattejurist, Mazars

skatt-kommentar png

Domen utgör ett förtydligande av vad som gäller i fråga om utdelning för de bolag och koncerner som mottagit omställningsstöd. Bestämmelserna som förbjuder formellt beslutade utdelningar förefaller dessvärre inte ge något utrymme för undantag.

Har ditt bolag eller koncern tagit emot omställningsstöd och har frågor om vilka värdeöverföringar ni kan verkställa, kontakta gärna Mazars skattejurister för vägledning.

Per Kristerson, Skattejurist, Mazars

Vill du veta mer?