Företrädaransvar i aktiebolag för förfallna skatter och avgifter

Personer som anses vara företrädare för ett aktiebolag kan bli skyldiga till att betala förfallna skatter och avgifter i aktiebolaget. De anses ha ett företrädaransvar och ansvaret kan aktualiseras i ett par olika situationer.

Vad är företrädaransvar

För företrädare av t.ex. aktiebolag kan det uppstå en skyldighet att som privatperson bli betalningsskyldig för vissa skatter och avgifter som har uppstått i aktiebolaget. Det kallas för företrädaransvar och regleras i 59 kapitlet Skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244). Reglerna skiljer sig något åt vad det gäller ansvar för skatteavdrag, vanliga skatter och avgifter samt mervärdesskatt.

Vem är företrädare

Det framgår inte av lagtexten vem som ska anses vara företrädare för en juridisk person. Det viktiga är vem som har den faktiska maktpositionen och möjlighet att påverka förvaltningen i aktiebolaget. Vanligtvis räknas företagsledning till de som kan omfattas av företrädarkretsen. Det är således den verkställande direktören och enskilda styrelseledamöter men även en aktieägare kan anses ha så stort inflytande i verksamheten att den omfattas av begreppet.

När aktualiseras företrädaransvaret

Om en företrädare för ett aktiebolag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med aktiebolaget skyldig att betala skatten eller avgiften.

Normalt är betalningsskyldigheten knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats.

Det är företrädarens ansvar att fortlöpande följa upp och kontrollera den ekonomiska ställningen i aktiebolaget. Om företrädaren fortsätter driften och verksamheten i aktiebolaget, trots att det finns betalningssvårigheter och företrädaren haft anledning att räkna med att en fortsatt drift skulle innebära en påtaglig risk att bolaget inte skulle kunna fullgöra sina betalningar, har företrädaren handlat grovt oaktsamt. I varje enskilt fall görs det även en bedömning av vilka handlingsalternativ som företrädaren har att tillgå samt dennes skäl för att vidta eller avstå från vissa åtgärder.

Hel eller delvis befrielse från betalningsskyldighet

Det finns möjlighet för en företrädare att helt eller delvis befrias från betalningsskyldighet om det finns särskilda skäl. De vanligaste jämkningsgrunderna i praxis har varit brist på inflytande och ekonomiskt intresse i bolaget samt hög ålder eller sjukdom hos företrädaren. I en dom i Högsta förvaltningsdomsten den 22 juni 2016, mål nr 2680-15, sänktes betalningsskyldigheten för en likvidator från 716 miljoner kronor till 2 miljoner kronor. Likvidatorn tillhörde exempelvis inte den personkrets som reglerna om företrädaransvar främst avsåg att träffa och hade inte haft något ägarintresse i bolagen. Situationen ansågs atypisk och syftet med lagstiftningen skulle upprätthållas även med en så pass stor befrielse. Domstolarna beaktar därmed en viss proportionalitet.

Det kan även vara värt att nämna att en företrädare som har betalat skatt eller avgift på grund av företrädaransvar har en regressrätt mot bolaget. Det innebär att företrädaren har rätt att kräva bolaget på beloppet.

Hur undviker man företrädaransvar

Som företrädare måste man se till att skatter och avgifter betalas i rätt tid. Alternativt måste man se till att vidta åtgärder för att avveckla bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen senast på förfallodagen.

Avslutningsvis kan vi nämna att det hösten 2020 presenterades en utredning med en översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret. Vi får vänta och se vilka eventuella lagförslag som utredningen mynnar ut i.

Henrik Rosenkvist, skattejurist Mazars

 

skatt-kommentar png

Så fort ett bolag börjar gå dåligt och det finns risk för betalningssvårigheter med skatter och avgifter kan företrädarna inte sitta passiva utan de måste aktivt vidta åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling av bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen för att undvika eventuellt företrädaransvar.

 

Har du frågor om företrädaransvar så är du välkommen att kontakta oss.

Magnus Wikström, skattejurist Mazars

Kontakta oss