Nytt ställningstagande från Skatteverket avseende motion och annan friskvård

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i en dom i juni 2019 att ett friskvårdsbidrag som uppgick till 6 500 kr inte var av mindre värde och att bidraget därmed utgjorde en skattepliktig förmån. Eftersom domstolen i övrigt inte kommenterade eller tog ställning till någon beloppsmässig gräns för vad som ska utgöra skattepliktig förmån, har Skatteverket nu tydliggjort sitt ställningstagande för hur motion och annan friskvård ska behandlas.

Som huvudregel ska alla inkomster och förmåner som en arbetstagare får på grund av sin anställning tas upp som intäkt och beskattas. Personalförmåner av enklare slag och av mindre värde är dock undantagna från beskattning.  

Personalförmån i form av motion och annan friskvård kan lämnas genom att arbetsgivaren själv väljer och betalar för enklare motion eller friskvård för sina anställda (naturaförmån) eller genom att de erbjuder ett bidrag där den anställde själv väljer vilken aktivitet bidraget ska användas till (friskvårdsbidrag). 

Motion och annan friskvård som arbetsgivaren tillhandahåller som naturaförmån, är skattefri under förutsättning att det erbjuds alla anställda och är av enklare slag och av mindre värde. En bedömning får göras i varje enskilt fall om dessa kriterier kan anses vara uppfyllda.  Som exempel på naturaförmån kan nämnas tillgång till ett gym som finns i arbetsgivarens lokaler eller att arbetsgivaren ger ut gymkort till ett visst gym och att personalen inte kan byta förmånen mot någon annan friskvårdsaktivitet.  

För att ett friskvårdsbidrag ska utgöra en skattefri förmån krävs att samma belopp och villkor erbjuds hela personalen, oavsett anställningsvillkor. En arbetsgivare kan dock proportionera friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid. Beloppet för friskvården ska även vara av mindre värde och aktiviteten ska vara av enklare slag. En aktivitet som kostar mer än 1 000 kr inklusive mervärdesskatt för ett tillfälle, kan inte anses uppfylla kraven för enklare slag. Inte heller aktiviteter som kräver att man har tillgång till avancerad eller dyrbar utrustning kan anses uppfylla kravet på enklare slag. 

Skatteverket anser att ett belopp på högst 5 000 kr inklusive mervärdesskatt per anställd och år utgör mindre värde. Belopp överstigande 5 000 kr medför förmånsbeskattning i sin helhet för den anställde, samtidigt som arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på beloppet. En arbetsgivare kan inte kringgå beloppsgränsen genom att välja att dela upp friskvårdsbidraget på en skattefri och en skattepliktig del. Överstiger de två delarna 5 000 kr så anses friskvårdsbidraget vara skattepliktigt i sin helhet. 

En arbetsgivare som tillhandhåller möjligheten till enklare motions- och friskvårdsaktivitet på arbetsplatsen, kan även erbjuda ett friskvårdsbidrag under förutsättning att alla anställa kan ta del av både förmånsaktiviteterna och friskvårdsbidraget för valfria aktiviteter. Vid ett sådant tillfälle kan gränsen på 5 000 kr komma att överstigas utan att någon beskattning blir aktuellt. Om en arbetsgivare däremot tillhandahåller flera motions- och friskvårdsförmåner som tillsammans inte längre kan anses utgöra mindre värde, bör förmånerna anses skattepliktiga i sin helhet. 

Artikel av: Lisa Dahl, skattejurist Mazars Göteborg.

Bestämmelserna om skattefrihet för motionsförmåner infördes i slutet av 1980-talet. Sedan dess har synen på många sporter förändrats och ny praxis kommer ständigt på området. På Skatteverkets hemsida finns en förteckning över vilka friskvårdsaktiviteter som just nu omfattas av skattefrihet, så länge aktiviteten är av mindre värdet. Listan är dock inte heltäckande utan innehåller exempel på vanliga aktiviteter. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några ytterligare frågor kring personalvårdsförmåner. 

Beatrice Hultman, skattejurist Mazars Göteborg.

 

Skatteverkets ställningstagande Motion och annan friskvård i olika former, Dnr 8-42134, 

Artikel publicerad i Mazars nyhetsbrev Feb/Mars 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen