Information Allra

Svar på frågor angående revisionsberättelsen för Allra Sverige.

              

 

Den 13 december 2017 avlämnades revisionsberättelse avseende Alla Sverige ABs årsredovisning och koncernredovisning. Styrelsen i bolaget har efter stämma ställt några frågor angående revisionsberättelsen, vilka har besvarats av revisorerna.

Revisorerna har godkänt styrelsens önskan att få publicera svaren, i anslutning till styrelsens frågor, på allra.se och allrainifran.se. Mazars har erhållit styrelsen i Allra Sverige ABs tillstånd att publicera frågorna och svaren på mazars.se.

Är bolagets revisionsberättelse ”ren”?

På revisorsspråk finns inte begreppet ”ren” revisionsberättelse. Istället är en revisionsberättelse antingen modifierad eller omodifierad gällande de uttalanden vi gör. I detta fall har vi tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att revisionsberättelsen är omodifierad gällande vårt uttalande om årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi säger därmed att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga årsredovisningslagar och därför i allt väsentligt ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för räkenskapsåret.

I en upplysning av särskild betydelse har vi lyft fram att det är särskilt viktigt för en läsare av årsredovisningen att läsa informationen i not 27 som beskriver händelser efter räkenskapsårets slut.

En revisionsberättelse innehåller två delar där den första delen Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar revisorns uttalanden om årsredovisningen och koncernredovisningen och den andra delen Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar omfattar revisorns uttalanden om vinstdispositionen och styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet.

I den andra delen av revisionsberättelsen så har vi tillstyrkt att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, det vill säga att balanserade vinstmedel och årets resultat överförs i ny räkning. Vi har avstyrkt att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för flertalet av de styrelseledamöter som ingått i styrelsen under 2016, vilket därmed innebär ett modifierat uttalande.

Det är viktigt att komma ihåg att det är bolagsstämman, d v s bolagets ägare, som beslutar i samtliga frågor gällande så väl fastställande av årsredovisning och koncernredovisning som vinstdisposition och ansvarsfrihet. Revisorn ger endast rekommendationer till bolagsstämman.

Har ni funnit något i er revision som tyder på brottslig verksamhet?

Så som det framgår av revisionsberättelsen så identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, vi utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är, av naturliga skäl, högre än risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet som beror på omedvetna fel. Utifrån den granskning som vi utfört och de revisionsbevis som vi inhämtat anser vi att vi kan rekommendera bolagsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Varför har inte ledamöterna rekommenderats ansvarsfrihet av er?

Revisorerna ska rekommendera bolagsstämman att tillstyrka alternativt avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Om bolagsstämman tillstyrker ansvarsfrihet innebär det att aktieägarna avstår sin rätt att kräva skadestånd för eventuella brister i förvaltningen under räkenskapsåret.

Mot bakgrund av de skäl som framgår i den andra delen av Allras revisionsberättelse blir vår rekommendation till bolagsstämman att inte avstå sin rätt att kräva skadestånd i händelse av vad som kan komma fram i de pågående brottsutredningarna.

Revisorernas uttalande om ansvarsfrihet gäller det räkenskapsår som årsredovisningen omfattar, i detta fall 2016. Om det vid granskning av händelser efter räkenskapsårets slut uppmärksammas förhållanden som skulle kunna få påverkan på uttalandet om ansvarsfrihet i nästa års revisionsberättelse, så har revisorerna skyldighet att upplysa om detta även i den aktuella revisionsberättelsen. Information om 2017 återfinns i den andra delen i Allras revisionsberättelse under Övriga upplysningar. Detta är upplysning och inte anmärkningar.

Ni har noterat att formkraven till skydd för aktieägarna i Aktiebolagslagen inte till fullo följts vid efterutdelningen i augusti 2017. Har detta någon betydelse om aktieägarna i bolaget, så som i Allras fall, varit överens om formerna för utdelningen?

Aktiebolagslagen anger ett antal formkrav som ska vara uppfyllda när en utdelning beslutas på extra bolagsstämma. Av förarbetet till aktiebolagslagen framgår att om samtliga aktieägare är överens så kan de sätta sig över lagens bestämmelser om formerna för värdeöverföringen, förutsatt att samtliga aktieägare samtycker till formlösheten. Detta gäller de delar av aktiebolagslagens formkrav som har som syfte att skydda aktieägarna, de så kallade minoritetsskyddsreglerna. Ett beslut om utdelning kan således vara aktiebolagsrättsligt giltigt även om inte samtliga krav i aktiebolagslagen är uppfyllda.

I detta fall samtyckte aktieägarna till att samtliga formkrav inte följdes. Vår upplysning i revisionsberättelsen kring utdelningen 2017 är en del i ett sammanhang rörande ansvarsfrihet kommande år. Att inte samtliga formkrav följts har även inneburit att vi vid utdelningstillfället inte har uttalat om huruvida utdelningen var lämplig.

2017-12-22

Marianne Sandén Ljungberg
+46 46 32 74 21